RSTK

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Che?mku

 


 
 


Jeste?my stowarzyszeniem, które za g?ówny cel swej dzia?alno?ci stawia rozwijanie twórczych postaw i upowszechnianie sztuk pi?knych w lokalnym ?rodowisku. W 2010 nasze idee realizowa?o trzydziestu o?miu cz?onków i liczne grono sympatyków. Jeste?my otwarci i ?yczliwi wobec wszystkich osób wra?liwych na pi?kno malarstwa, rysunku, rze?by, poezji i prozy. Gor?co zach?camy m?odzie? by stara?a si? by? twórcza, wra?liwa i dostrzega?a pi?kno wokó? siebie.

Cz?onkowie RSTK w Che?mku

Anna Borycka, Katarzyna Czaicka, Andrzej Czerwi?ski, Teresa Daniek, Teresa Giermakowska-Kowalik, Urszula Guja, Aneta Jamróz, Joanna Jamróz, Barbara Jele?, Micha? Kaczmarczyk, Genowefa Koneczna, Wies?aw Koneczny, Antoni Korycik , Kazimierz Kowalik, El?bieta Krawczyk, Lidia Kurnik, Mieczys?aw Matyja, Urszula Mayerberg, Janusz Mucha, Stanis?aw Najda, Józefa Ostrowska, Józef Pawlik, Genowefa Podskalna, Halina Ptasi?ska, Ryszard Gondek, Aurelia Rudyk, Waldemar Rudyk, Danuta Skuczy?ska, Leszek Skuczy?ski, El?bieta Sworzeniowska, Kazimierz Szuszczewicz, Zofia Tomaszkiewicz, Barbara Urba?czyk, Anna Waligóra, Genowefa Wesecka, Alicja Ziob, Zbigniew Ziob.

25- LECIE ARTYSTYCZNEJ DZIA?ALNO?CI RSTK W CHE?MKU >>czytaj wi?cej<<
Katalog 2015

 

Tworz? kultur? ju? ponad 20 lat...

W tym roku (2004) przypada 20 rocznica powstania Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Zaproszenie ,,Echa Che?mka" na rozmow? z tej okazji przyj?? prezes RSTK-Stanis?aw Najda oraz dwóch zrzeszonych artystów. Mieczys?aw Matyja-najstarszy stowarzyszony malarz, autor wielu wystaw indywidualnych, przez lata mobilizowa? i wspiera? ró?nych twórców. Jednym z tych twórców jest Antoni Korycik-pierwszy prezes RSTK. Poprosili?my naszych go?ci, by opowiedzieli o swej 20-letniej dzia?alno?ci. Jak wygl?da?y pocz?tki RSTK, jak dzia?alno?? si? rozwija?a? Jak w ka?dej miejscowo?ci tak i tu byli ludzie, dzi?ki którym ruch taki si? rozwin??. Istnia?a grupa twórców nie skupionych, amatorska, nieprofesjonalna, dzia?aj?ca na zasadzie kó?ka zainteresowa?, czyli chwalenia si? jeden przed drugim i namawiania do tworzenia. Zaczynali tworzy? w latach 60-tych., ruch zacz?? si? w Domu Ludowym. Niektórzy z nich ju? dzisiaj nie ?yj? - pan Czerw, pan Hagno. Forma zorganizowania nast?pi?a w latach stanu wojennego, a wtedy ka?da powstaj?ca organizacja ??cz?ca ludzi musia?a mie? przymiotnik ,,robotnicze". Poniewa? wtedy to nikomu nie przeszkadza?o - tak bardzo, jak dzisiaj - wi?c s?owo to sta?o si? przepustk? i pozwoli?o nam funkcjonowa?. Ci, którzy w tamtych czasach zdecydowali si? na zawi?zanie i zorganizowanie tego przedsi?wzi?cia, nie tylko po?o?yli ,,kamie? w?gielny", ale musieli ca?? kopalni? w?gla wykopa?... By?y wówczas w Che?mku zespo?y muzyczne, kutura oczywi?cie rozwia?a si?, ale w plastyce nic si? nie dzia?o. Czy mo?na zauwa?y? w 20-letniej historii RSTK okres szczególnej ?wietno?ci? Tak, to czasy, gdy zawi?za?o si? RSTK, pocz?tki. Od 84 roku do 86-87. Odbywa?y si? wtedy naprawd? wielkie imprezy, spotkania Animatorów Kultury. Wszyscy bogowie byli, to naprawd? by?y wielkie wydarzena. Najwi?ksze osi?gni?cia RSTK? Plenery rze?by monumentalnej w latach 80-tych i w zesz?ym roku, wystawy w pa?acu ,,Pod Baranami", wiele plenerów m.in. w Wiciu, Mi?dzybrodziu, Paczkowie. Wiele by?o wystaw, prezentacji, konkursów, w których brali?my udzia?, nasi arty?ci zdobywali nagrody i wyró?nienia. G?ównym celem stowarzyszenia nie jest jednak zbieranie nagród. Ale otwarcie si? na wszystkie mo?liwe sytuacje plastyczne. Cieszy si? to zainteresowaniem, bo twórców, którzy chc? wst?pi? do RSTK nie brakuje. Nasza dzia?alno?? odnosi wi?c sukces. W zesz?ym miesi?cu mieli?my okazj? ogl?da? prace RSTK-owców na wystawie poplenerowej w galerii Epicentrum. Czym dla artystów jest plener? Ten, który zorganizowali?my by? potrzeb? chwili. Wypad?a akurat 20 rocznica powstania RSTK, by?y Dni Che?mka... Plener jest form? mobilizacji, pewnym wymuszeniem na twórcach, ?e na ten konkretny dzie?, na okre?lony czas mobilizuj? si? i tworz?. Jedni stworz? bardzo dobre rzeczy w tym czasie, inni dobre, a innym po prostu nie pójdzie... Ale chodzi g?ównie o odwag?, trzeba si? pokaza?, nawi?za? kontakt z innymi lud?mi - a w tym przypadku z lud?mi z ca?ej Polski. To sprawia, ?e poziom artystyczny si? wzbogaca, jedni ucz? si? od drugich, podpatruj?. Plener ma w zasadzie w wi?kszym stopniu sens warsztatowy. Ma te? to do siebie, ?e nie odbywa si? w ciszy, w zamkni?ciu, lecz jest otwarty. Na przyk?ad podczas pleneru rze?biarskiego, który trwa? 10 dni w?a?nie tu, na przedpolu O?rodka Kultury. Przychodzi?o wiele zainteresowanych tym wydarzeniem osób, dzieci z zaciekawieniem ogl?da?y prac? rze?biarzy. Stuka to ci??ka praca? Tworzenie wymaga pracy. Nie wszyscy s? dzi? na tyle odwa?ni, by tworzy?. Panuje ogólna nie?mia?o?? cz?sto nadrabiana bufonad?, rozrzucaniem koszy po mie?cie, dewastowaniem sprz?tów, a nawet niszczeniem rze?b. ?atwiej jest poprzewraca? rze?by ni? przyj?? i co? pomalowa?, zapyta? jak... W zasadzie nikt si? nie urodzi? malarzem. Owszem, s? talenty. Ale talenty te? trzeba szlifowa?. Ka?dy ma talent w jakim? stopniu, jednak musi go rozwija?, pracowa? nad nim. Tylko przez prac? mo?na do czego? doj??. Niektórzy dzi?ki umiej?tno?ciom i pracy wybijaj? si? ponad przeci?tno??, inni pozostan? rzemie?lnikami.
Ilona Witkowska "Echo Che?mka" nr 9/ 2004

Sukcesem zako?czy?a si? kolejna artystyczna i spo?eczno - kulturalna inicjatywa naszego gminnego ?rodowiska twórców amatorów. Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Che?mku skupia i stanowi grono osób twórczych, aktywnych, obdarzonych artystycznym talentem i pasj?. Zjednoczenie tylu gor?cych serc i otwartych postaw stwarza klimat i teren do dzia?a? o zasi?gu i znaczeniu ogólnopolskim. Pozwólcie Pa?stwo, ?e obok warto?ci artystycznych zwróc? uwag? na aspekt krystalizowania si? spo?ecze?stwa obywatelskiego. Nieskr?powany i dynamiczny rozwój dzia?alno?ci instytucji pozarz?dowych, kó?, stowarzysze? jest oznak? powstawania demokratycznego pa?stwa. S?u?y budowaniu poczucia wi?zi i to?samo?ci z nasz? ziemi?, okolica, gmin?.

Andrzej Saternus Burmistrz Che?mka
 
Mo?na nas znale??:

 
Created by: Maciek | powered by Joomla