"Wykl?ty", re?. Konrad ??cki, Polska, (Dramat, wojenny), 100min.
28 lutego, godz. 16.00, 1 marca, godz. 10.00, bilet 12?.

"Wykl?ty" to oparty na faktach film, którego akcja toczy si? w Polsce, w drugiej po?owie lat 40-tych. Jego bohaterami s? cz?onkowie zbrojnego podziemia niepodleg?o?ciowego, walcz?cy z w?adz? ludow? o powojenny kszta?t Polski. Ludzie, którzy mimo olbrzymiej przewagi resortu bezpiecze?stwa, wspieranego przez radzieckie NKWD, walczyli do ko?ca o swoj? spraw?.". >>info<<

 

"BARBIE: Delfiny z Magicznej Wyspy", re?. Conrad Helten, Kanada (animacja, przygodowy) 60 min.
3, 4 marca, godz. 16.00, bilet 12 z?.

"Do??cz do Barbie i jej sióstr — Skipper, Stacie oraz Chelsea, i wyrusz z nimi w pe?n? niesamowitych przygód podró?, na tropikaln? wysp?. Ken bierze tam udzia? w programie stypendialnym z dziedziny biologii morza. Przyjaciele nurkuj?c trafiaj? na m?odego delfina, który wp?yn?? na ogrodzony teren. Nie jest to jednak zwyk?y delfin, tylko przepi?kny, jaskrawo zielony, delfin szlachetny! Mi?dzyczasie Barbie poznaje na wyspie tajemnicz? przyjació?k? o imieniu Isla, która okazuje si? by? magiczn? syren?! Dziewczyny odkrywaj?, ?e delfin jest przetrzymywany przez Marlo, biolo?k?, dla której pracuje Ken. Marlo zamierza zbi? fortun?, pokazuj?c delfina jako eksponat ze wzgl?du na jego niespotykany wygl?d. Przyjaciele musz? zjednoczy? si?y, aby uwolni? delfina i umo?liwi? mu ponowne spotkanie z rodzin?, zanim Marlo ode?le go gdzie indziej." >>info<<

 

 "WSZYSTKIE PIENI?DZE ?WIATA", re?. Ridley Scott, USA (Thriller),
130 min.
3, 4 marca, godz. 18.00, bilet 12 z?.

"Miliarder Jean Paul Getty jest znany z nieust?pliwego charakteru i sk?pstwa. Gdy grupa nieznanych sprawców porywa jego ukochanego wnuka i ??da wielomilionowego okupu, Getty odmawia zap?acenia cho?by dolara. Zrozpaczona matka porwanego – Gail robi wszystko, by sk?oni? te?cia do zmiany zdania, ale bez skutku. Czas ucieka, a porywacze zaczynaj? traci? cierpliwo??. ?ycie ch?opca wisi na w?osku i nic nie wskazuje na to, ?e uda si? jeszcze zapobiec tragedii. Wtedy do drzwi Gail puka tajemniczy m??czyzna twierdz?c, ?e jest wys?annikiem Jean Paula Getty’ego, specjalizuj?cym si? w sprawach „nie do rozwi?zania" >>info<<

 

"MI? BAMSE I CÓRKA WIED?MY", Re?. Christian Ryltenius, Szwecja (animacja), 65 min.
10, 11 marca, godz. 16.00, bilet 12 z?.

"Z?y Krezus znajduje z?oto w tamie bobrów. Postanawia je wykra??, ale najpierw musi unieszkodliwi? nied?wiedzia Bamse. Wysy?a wi?c córk? czarownicy Lov?, aby zaczarowa?a misia. W tym czasie Krezus planuje zburzy? tam? bobrów i ukra?? zgromadzony tam skarb. Bamse i przyjaciele musz? wspó?pracowa?, aby powstrzyma? chciwego Krezusa i nie dopu?ci? do zalania wioski." >>info<<

 

 "PODATEK OD MI?O?CI", Re?. Bart?omiej Ignaciuk, Polska, (komedia rom.) 100 min.
10, 11 marca, godz. 18.00, bilet 12 z?.

"Kim tak naprawd? jest Marian (Grzegorz Dami?cki)? Facetem do towarzystwa i seksualnym guru, z którego us?ug korzysta po?owa kobiet w stolicy? Coachem o kontrowersyjnych metodach? A mo?e – po prostu – sprytnym oszustem uwodz?cym p?e? przeciwn?? Oto zagadka, z któr? b?dzie musia?a zmierzy? si? ambitna inspektor podatkowa Klara (Aleksandra Doma?ska). Czy nieust?pliwa urz?dniczka zdo?a znale?? odpowied?, zanim sama wpadnie w mi?osne sid?a Mariana? I czy jest przygotowana na to, by po raz pierwszy w ?yciu straci? nad czym? kontrol??" >>info<<

 "LEGO® NINJAGO: FILM", Re?. Charlie Bean, Paul Fisher, Dania - USA, (animacja) 100 min.
17, 18 marca, godz. 16.00, bilet 12 z?.

"W pe?nometra?owym filmie "Ninjago" do walki o Ninjago City stan?: m?ody Lloyd, zwany równie? Zielonym Ninj?, oraz jego przyjaciele – tajni wojownicy i Master Builderzy LEGO. Grupie przewodzi mistrz kung fu, Wu, równie m?dry, co dowcipny. Bohaterowie filmu musz? pokona? z?ego lorda Garmadona, Najgorszego Go?cia Wszech Czasów — i jednocze?nie ojca samego Lloyda. To epickie starcie mecha z mechem i ojca z synem wystawi na prób? cz?onków gro?nej, cho? niezdyscyplinowanej grupy wspó?czesnych wojowników ninja. Ka?dy z nich b?dzie musia? poskromi? swoje ego i uczyni? wszystko, by pokaza? swoj? prawdziw? moc." >>info<<
 "CZARNA PANTERA", Re?. Ryan Coogler, USA (akcja, Sci -Fi) 130 min.
17, 18 marca, godz. 18.00, bilet 12 z?.

"T'Challa po ?mierci ojca wraca do rodzinnego kraju, by obj?? tron. Wkrótce Wakanda zostaje napadni?ta przez dawnego wroga. M?ody w?adca zbiera sojuszników, aby pokona? przeciwnika i ochroni? swój lud. Jako Czarna Pantera staje w obronie nie tylko swojej ojczyzny, ale i ca?ego ?wiata." >>info<<
 

"PSZCZÓ?KA MAJA MIODOWE IGRZYSKA",Re?. Noel Cleary, Sergio Delfino, Australia - Niemcy, (animacja, komedia, familijny) 80 min.
24, 25 marca, godz. 16.00, bilet 12 z?. 

"Druga cz??? szalonych i zabawnych perypetii najs?ynniejszej pszczó?ki ?wiata, która ?adnej przygody si? nie boi! Tym razem Maja i Gucio wezm? udzia? w mi?dzy??kowych igrzyskach sportowych, których stawka oka?e si? wyj?tkowo wysoka. W ulu a? huczy od sensacyjnych wie?ci! W pszczelej stolicy odby? si? maj? Miodowe Igrzyska. Maja marzy, by wzi?? w nich udzia?. Niestety mieszka?cy ula nie zostaj? na nie zaproszeni. Na domiar z?ego Cesarzowa ??da oddania po?owy miodowych zbiorów na potrzeby sportowców. Królowa gotowa jest si? pogodzi? z poleceniami prze?o?onej, ale Maja od dziecka jest buntowniczk?. A nic nie z?o?ci jej bardziej ni? jawna niesprawiedliwo??. Wyrusza wi?c do stolicy, by powiedzie? Cesarzowej, co my?li o niej i jej nakazach. I nawet Guciowi nie uda si? jej powstrzyma? przed wpakowaniem si? w k?opoty. Zuchwa?o?? Mai zostanie ukarana: pszczó?ka musi wystartowa? w zawodach, ale je?li przegra jej ul straci ca?e zapasy na zim?... Cesarzowa nie podejrzewa nawet na co sta? t? ma?? rozrabiak? i paczk? jej wiernych przyjació?" >>info<<

 "KOBIETY MAFII", Re?. Patryk Vega, Polska (sensacyjny) 135 min.
24, 25 marca, godz. 18.00, bilet 12 z?.

"Po brawurowej akcji policyjnej funkcjonariuszka Bela (Olga Bo??d?) zostaje wyrzucona z policji. ABW sk?ada jej propozycj? „nie do odrzucenia”. Kobieta przechodzi specjalistyczne szkolenie pod okiem FBI i zostaje operatorem w Wydziale S – oficerem pracuj?cym pod przykryciem, który zostaje umieszczony w grupie przest?pczej. Jej misj? w roli tajniaczki jest rozpracowanie szlaku przemytu narkotyków przez Grup? Mokotowsk? sterowan? przez Padrino (Bogus?aw Linda) – bossa sto?ecznego pó??wiatka, dla którego ponad wszelk? w?adz? i pieni?dzmi najwa?niejsza jest córka o ksywie Futro (Julia Wieniawa). By zrealizowa? cel, Bela musi wkupi? si? w ?aski zaufanych ludzi z zarz?du mafii: ?ywego (Piotr Stramowski), Milimetra (Tomasz O?wieci?ski), Cienia (Sebastian Fabija?ski) i Siekiery (Aleksandra Pop?awska). Podszywaj?c si? pod prostytutk?, oficer ABW zostaje kochank? Cienia. Misternie przemy?lany plan komplikuje si?, gdy w toku nieprzewidzianych zdarze? w ca?? intryg? zostaje wmieszana Anka (Katarzyna Warnke) – ?ona Cienia, manipulowana przez tajemnicz? Niani? (Agnieszka Dygant). Wkrótce losy pi?ciu kobiet przecinaj? si? w punkcie bez odwrotu, a wydarzenia z ich udzia?em wstrz?saj? przest?pcz? map? Warszawy." >>info<<
 

ARCHIWUM KINA:

 

  "Król rozrywki", re?. Michael Gracey, USA, (Biograficzny, Musical), 100min.
24, 25 lutego, godz. 18.00, bilet 12z?.

"Oryginalny musical, który ukazuje narodziny ameryka?skiego przemys?u rozrywkowego. Inspirowany losami legendarnego P.T. Barnuma film ukazuje histori? wizjonera, gotowego na wszystko, by urzeczywistni? ide? ol?niewaj?cego widowiska, który sta? si? sensacj? na miar? ?wiatow?". >>info<<
  "Gnomy rozrabiaj?", re?. Peter Lepenotis, Kanada, (Animacja), 90min.
24, 25 lutego, godz. 16.00, bilet 12z?.

"Chloe przeprowadza si? wraz z mam? do nowego miasta. Wszystko jest dla niej nowe – dom, miasto, szko?a i znajomi. Stary budynek, w którym razem zamieszkaj? wydaje si? skrywa? wiele tajemnic. Jedn? z nich jest osobliwa kolekcja krasnali ogrodowych. Pewnego dnia ma?e figurki o?ywaj?! Okazuje si?, ?e skrzaty s? tak naprawd? legendarnymi stra?nikami, którzy od wieków broni? ?wiata przed ?ar?ocznymi istotami z innych wymiarów.". >>info<<
  "Narzeczony na niby", re?. Bartosz Propokowicz, Polska, (Komedia romantyczna), 110min.
14, 17, 18 lutego, godz. 18.00, bilet 12z?.
" Karina (Julia Kami?ska) próbuje z ca?ych si? stworzy? pierwszy (tym razem) szcz??liwy zwi?zek. Jedno nieprzewidziane zdarzenie i jedno k?amstewko zamieni jej uporz?dkowane ?ycie w emocjonalny rollercoaster. Szybko oka?e si?, ?e ka?dy z bohaterów ma tak naprawd? co? do ukrycia. Gdy prawda wyjdzie na jaw, wszyscy b?d? musieli zrobi? w ko?cu porz?dek w swoich zwi?zkach i w swoich sercach." >>info<<
   "Fernando",re?. Carlos Saldanha, USA, (Animacja), 100min.
17, 18 lutego, godz. 15.30, bilet 12z?.
"
Fernando jest m?odym byczkiem niepodobnym do innych - zamiast walczy?, woli bowiem le?e? pod drzewem i w?cha? kwiatki. Pewnego dnia pi?ciu m??czyzn poszukuje najwaleczniejszego i najodwa?niejszego byka, który we?mie udzia? w walkach w Madrycie. Za spraw? pomy?ki ich wybór pada na Fernanda, który musi stawi? czo?a losowi..." >>info<<
   "Pasa?er", re?. Jaume Collet - Serra, USA, (Thriller), 100min.
10, 11 lutego, godz.18.00, bilet 12z?.

"Dla agenta ubezpieczeniowego Michaela Woolricha ka?dy dzie? wygl?da tak samo – praca i powrót poci?giem do domu. Wszystko zmienia si?, gdy w czasie jednej z podró?y poznaje tajemnicz? kobiet?. Nieznajoma, która wydaje si? wiedzie? o Michaelu dos?ownie wszystko, zleca mu niezwyk?e zadanie. Zanim poci?g dotrze do celu, m??czyzna ma zlokalizowa? i wskaza? osob?, która tego dnia nie powinna si? w nim znajdowa?.". >>info<<
   "Paddington 2", re?. Paul King, Francja, (Komedia, Familijny), 100min.
10, 11 lutego, godz. 16.00, bilet 12z?.
"
Tym razem rezolutny nied?wiadek o nienagannych manierach i sk?onno?ci do wpadania w tarapaty trafi w z?e towarzystwo. Pomy?kowo osadzony w areszcie w?ród zepsutych do szpiku ko?ci typów spod ciemnej gwiazdy, naiwny Paddington zrobi wszystko, by sprowadzi? ich na dobr? drog?. A ?e si?? przekonywania ma wielk?, rzecz mo?e si? uda?. Ka?dy przecie? ch?tnie przyjmie pomocn? ?ap? nawet je?li jest nieco lepka od marmolady. Szczególnie je?li futrzasty zada swe fundamentalne pytanie: Misia w sercu nie masz?!". >>info<<
  

 "Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi", re?. Rian Johnson, USA, (Przygodowy, Sci-Fi), 150min.
3 - 4 lutego, godz. 18.00, bilet 12z?.

 "Rey do??cza do Luke'a Skywalkera, by zosta? rycerzem Jedi. Razem odkrywaj? tajemnice Mocy i sekrety przesz?o?ci." >>info<<
  "Kumple z d?ungli", re?. David Alaux, Francja, (Animacja), 95min.
3, 4 lutego, godz. 16.00, bilet 12z?.

" Oto zgrana paczka superbohaterów z d?ungli! Pasiasty kung-fu pingwin - Maurice, jego pasiasty syn, kung-fu… z?ota rybka - Junior, genialny wyrak - Gilbert, waleczny goryl - Miguel oraz czaruj?ca nietoperka - Batricia. Na drodze weso?ej bandy staje piroman koala - Igor, który wiele lat temu mia? plan zniszczenia d?ungli. Wtedy zag?ad? powstrzyma?a tygrysica - mama Maurice’a. Teraz szalony koala ma szans? si? zem?ci?. Kumple z d?ungli – na ratunek!". >>info<<

  

 "Gotowi na wszystko. Exterminator", re?. Micha? Rogalski, Polska, (Komedia), 100min.
27 - 28 stycznia, godz. 18.00, bilet 12z?.

" Pi?tka oddanych przyjació? mia?a od dzieci?stwa wielkie marzenie – chcieli wstrz?sn?? polsk? scen? metalow? i gromadzi? na koncertach t?umy, a wszystko to pod szyldem zespo?u o z?owieszczo brzmi?cej nazwie: Exterminator. Czas jednak pokaza?, ?e m?odzie?cze ambicje to jedno, a ?ycie to drugie." >>info<<
  "Daleko na pó?nocy", re?. Remi Chaye, Francja, (Animacja), 80min.
27 - 28 stycznia, godz. 16.00, bilet 12z?.

"Sankt Petersburg, 1892 rok. M?oda arystokratka Sasza fascynuje si? histori? swojego dziadka podró?nika. Znany eksplorator zaprojektowa? wspania?y statek arktyczny, którym pop?yn?? na wypraw? w kierunku bieguna pó?nocnego. Niestety z wyprawy ju? nie powróci?. Sasza postanawia zawalczy? o nadszarpni?ty honor rodziny i samotnie wyrusza w podró? ?ladami dziadka. Chce odnale?? s?ynny statek." >>info<<
  

 "Wojna p?ci", re?. Jonathan Dayton, Valerie Faris, Wielka Brytania, (Komedia), 120min.
20 - 21 stycznia, godz. 18.00, bilet 12z?.

" Legendarny mecz tenisowy z 1973 r. pomi?dzy liderk? ?wiatowych rankingów Billie Jean King (Emma Stone) i bezczelnie pewnym siebie by?ym mistrzem Bobbym Riggsem (Steve Carell), zwany „Wojn? p?ci”, sta? si? najbardziej ogl?danym wydarzeniem sportowym w historii telewizji. Podczas gdy media kreowa?y King i Riggsa na zaci?tych przeciwników, poza kortem ka?de z nich stawia?o czo?o skomplikowanym przeciwno?ciom losu." >>info<<
  

 "Najlepszy", re?. ?ukasz Propokowicz, Polska, (Biograficzny), 110min.
13 - 14 stycznia, godz. 18.00, bilet 12z?.

"G?ównym bohaterem filmu jest Polak, który zachwyci? ?wiat, a który u nas, do dzi?, pozostaje osob? praktycznie nieznan?. To fascynuj?ca, pe?na morderczego wysi?ku, spektakularnych upadków i niezwyk?ej si?y, historia inspirowana ?yciem Jerzego Górskiego, który uko?czy? bieg ?mierci oraz ustanowi? rekord ?wiata w triathlonowych mistrzostwach ?wiata, zdobywaj?c tytu? mistrza na dystansie Double Ironman z czasem 24h:47min:46sek. Ten rekord nie by?by jednak mo?liwy, gdyby w jego ?yciu nie pojawi?y si? dwie kobiety. Jedn? straci?. Druga sta?a si? inspiracj?, aby zawalczy? o swoje ?ycie." >>info<<
  

 "Coco", re?.Lee Unkrich, USA, (Animacja), 130min.
13 - 14 stycznia, godz. 15.30, bilet 12z?.

" Bohaterem filmu jest Miguel. W jego rodzinie od pokole? muzyka jest zakazana. Jednak Miguel marzy, by pój?? w ?lady swojego idola, wielkiego muzyka Ernesta de la Cruza. Zdesperowany chce udowodni? ?wiatu swój talent, a to – za spraw? serii przedziwnych wydarze? – doprowadzi go do niezwykle kolorowej Krainy Umar?ych. Po drodze spotyka uroczego oszusta Hectora. Wspólnie spróbuj? rozwik?a? tajemnic? z przesz?o?ci rodziny Miguela.." >>info<<
  "Cicha noc", re?. Piotr Domelewski, Polska, (Dramat), 95 min.
16 - 17 grudnia, godz. 18.00, bilet 12z?.
"Adam (Dawid Ogrodnik), na co dzie? pracuj?cy za granic?, w Wigili? Bo?ego Narodzenia odwiedza swój rodzinny dom na polskiej prowincji. Z pocz?tku ukrywa prawdziwy powód tej nieoczekiwanej wizyty, ale wkrótce zaczyna wprowadza? kolejnych krewnych w swoje plany. Szczególn? rol? do odegrania w intrydze ma jego ojciec (Arkadiusz Jakubik), brat (Tomasz Zi?tek), z którym Adam jest w konflikcie oraz siostra (Maria D?bska) z m??em (Tomasz Schuchardt).". >>info<<
  "Listy do M. 3" re?.Tomasz Konecki, Polska, (Komedia romantyczna), 110min.
16 - 17 grudnia, godz. 16.00, bilet 12z?.

""Listy do M. 3" opowie histori? kilku osób, którym w jeden magiczny dzie? przydarzaj? si? wyj?tkowe chwile. Bohaterowie przekonaj? si? o pot?dze mi?o?ci, rodziny, wybaczenia i wiary w to, ?e ten niezwyk?y ?wi?teczny czas pe?en jest niespodzianek.". >>info<<
   "Niedoparki" re?.Galina Miklinova, Cherwacja-Czechy-S?owacja, (Animacja), 80min.
9 - 10 grudnia, godz. 16.00, bilet 12z?.
"Niedoparki s? niewielkimi stworzeniami zamieszkuj?cymi wszystkie ludzkie mieszkania – równie? Twoje. ?ywi? si? skarpetami, ale wybieraj? jedynie te z naturalnych w?ókien, a poza tym zabieraj? zawsze tylko jedn? skarpet? z pary – tak? maj? zasad?. Ponadto, przytrafiaj? im si? liczne perypetie, takie jak wojny skarpetkowych gangów czy okupy – w ich ?wiecie z pewno?ci? nie ma miejsca na nud?!". >>info<<
  "Cz?owiek z magicznym pude?kiem" re?. Bodo Kox, Polska (Romans, Sci-Fi), 105 min.
25-26 listopada, godz. 18.00, bilet 12z?.

"Warszawa, rok 2030. Wydawa? by si? mog?o, ?e dla Adama (Piotr Polak) lepsze jutro by?o… wczoraj. Dotkni?ty zanikiem pami?ci bohater musi zacz?? wszystko od nowa. Przeprowadza si? i rozpoczyna prac? w pot??nej korporacji. Poznaje w niej atrakcyjn? Gori? (Olga Bo??d?), któr? jest totalnie oczarowany. Pocz?tkowo dziewczyna opiera si? jego zalotom, uparcie twierdz?c, ?e nie jest w jej typie. Gdy jednak romans nabiera rumie?ców, ch?opak dokonuje niebywa?ego odkrycia"
>>info<<
  "Thor: Ragnarok", re?. Taika Waititi, USA, (Fantasy), 130 min.
25-26 listopada, godz. 15.30, bilet 12z?.

"Thor zostaje uwi?ziony po drugiej stronie wszech?wiata. Os?abiony i pozbawiony m?ota musi znale?? sposób, by powróci? do Asgardu i stawi? czo?a bezwzgl?dnej i wszechpot??nej Heli oraz powstrzyma? Ragnarok – "zmierzch bogów", zag?ad? ?wiata i ca?ej asgardzkiej cywilizacji. Przedtem jednak musi stan?? do gladiatorskiego pojedynku na ?mier? i ?ycie z by?ym sprzymierze?cem i cz?onkiem dru?yny Avengers — niesamowitym Hulkiem!" >>info<<
   "Twój Vincent" re?. Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Polska-Wielka Brytania, (Animacja, Dramat, Krymina?), 90 min.
18-19 listopada, godz. 18.00, bilet 12z?.

"27 lipca 1890 r. szczup?a posta? idzie po zmierzchu chwiejnym krokiem senn? ulic? francuskiego miasteczka Auvers. M??czyzna nie ma nic przy sobie; d?onie przyciska do ?wie?ej rany postrza?owej, z której s?czy si? krew. To Vincent van Gogh – wówczas ma?o jeszcze znany artysta, dzi? uznawany za jednego z najwi?kszych malarzy na ?wiecie. O jego tragicznej ?mierci wiadomo od dawna, jednak nadal nie jest jasne, jak i dlaczego dosz?o do ?miertelnego postrza?u." >>info<<
  "Potworna Rodzinka" re? Holger Tappe, Niemcy (Animacja), 90 min.
18-19 listopada, godz.16.00, bilet 12z?.

"Fay Sielska jest zwyczajn?, nieco zbuntowan? nastolatką. Jej m?odszy brat Max z racji nieprzeci?tnej inteligencji ma na pie?ku ze szkolnymi ?obuzami. Rodzice natomiast s? tak zapracowani, ?e ledwie znajduj? czas na ?ycie rodzinne. Pewnego dnia Fay zabiera wszystkich Sielskich na bal przebiera?ców. Sama przebiera si? za mumi?, jej brat za wilko?aka, mama za wampirzyc?, a tata za samego Frankensteina."
>>info<<
  "Dwie korony" re?.Micha? Kondrat, Polska (Fabularyzowany dokument), 110min.
15-16 listopada; ?roda godz. 10.00, czwartek, godz. 16.00, bilet 12z?.

"Dwie korony" to pierwszy film ukazuj?cy nieznane dot?d powszechnie fakty z ?ycia o. Maksymiliana Kolbe, pocz?wszy od jego dzieci?stwa, a? do heroicznej decyzji o oddaniu ?ycia za wspó?wi??nia w Auschwitz. Zdj?cia dokumentalne zosta?y zrealizowane w Polsce, Japonii i we W?oszech. W warstwie fabularnej filmu wyst?puj? znakomici polscy aktorzy: Adam Woronowicz, Cezary Pazura, Maciej Musia?, Antoni Pawlicki, Dominika Figurska, S?awomir Orzechowski i inni."
>>info<<
  "Ptaki ?piewaj? w Kigali" re?. Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze, Polska, (Dramat spo?eczny), 105 min.
10,12 listopada, godz.18.00, bilet 12z?.

"Jest rok 1994. Po tym, jak w Kigali zestrzelono samolot prezydenta Rwandy, trwaj? rozruchy mi?dzy plemionami Tutsi i Hutu. W ci?gu trwaj?cych 100 dni czystek z r?k ekstremistów ginie oko?o miliona ludzi. ?wiadkiem tych wydarze? jest Anna (Jowita Budnik) – polska ornitolog, która przyjecha?a do Afryki, aby prowadzi? badania nad spadkiem populacji s?pów w Rwandzie. Gdy zaczyna si? ludobójstwo, Polka ratuje przed ?mierci? m?od? dziewczyn? z plemienia Tutsi – Claudine." >>info<<
  "American Assassin" re?. Michael Cuesta, USA, (Thriller), 4-5 listopada, godz. 18.00, bilet 12z?.
"
Mitch Rapp (Dylan O'Brien) straci? ukochan? w ataku terrorystycznym. Od tej chwili jego jedynym celem jest zemsta. Oficer szkoleniowy CIA Stan Hurley (Michael Keaton) wie, ?e taki cz?owiek to dla agencji skarb. Szczególnie je?li uda si? go wzbogaci? o pewien szczególny zestaw umiej?tno?ci, który uczyni go maszyn? do zada? specjalnych. Hurley potrafi tego dokona?. Zanim szkolenie dobiegnie ko?ca Mitch b?dzie mia? okazj? wykaza? si? w akcji." >>info<<
  "My Little Pony.Film" re?.Jayson Thiessen, Kanada, USA, (Animacja), 4-5 listopada, godz.16.00, bilet 12z?.
"
Stadko dzielnych kucyków staje oko w oko ze swoim najwi?kszym wrogiem. Z?owrogi Król Burzy postanawia wykra?? ca?? magi? z ich rodzinnego królestwa Equestrii. By j? odzyska?, dzielni bohaterowie wyrusz? w pe?n? przygód podró?, podczas której zyskaj? nowych przyjació? jak morskie kucyki czy dobroduszni piraci, prze?yj? wiele emocjonuj?cych i zabawnych perypetii i po raz kolejny udowodni?, ?e przyja?? to magia!" >>info<<
  "Krucyfiks" re?. Xavier Gens, Wielka Brytania, (Horror),
28-29 pa?dziernika, godz. 18.00, bilet 12z?.

"Do wi?ziennej celi trafia ojciec Anton, ksi?dz, skazany za zabójstwo op?tanej zakonnicy, nad któr? sprawowa? egzorcyzmy. Jego spraw? interesuje si? zdolna dziennikarka ?ledcza Nicole Rawlins. Reporterka nie przepu?ci ?adnej okazji, aby pokaza? ?wiatu daleko id?ce nieprawid?owo?ci w dzia?aniu organizacji ko?cielnej. Nicole wyrusza w podró? do niewielkiego miasteczka w odleg?ej Rumunii, gdzie mia?y miejsce tajemnicze zdarzenia." >>info<<
  "Botoks" re?. Patryk Vega, Polska, (Thriller), 21-22 pa?dziernika,
godz. 18.00, bilet 12z?.

"Szpital ukazany w „Botoksie" to nie fikcja z popularnych seriali czy folderów prywatnych sieci medycznych. To zak?ad pracy, gdzie codziennie wylewa si? krew, pot i ?zy. W jego murach splataj? si? losy czterech kobiet. Daniela (Olga Bo??d?) prac? w s?u?bie zdrowia zaczyna jako ratowniczka medyczna, je?d??c na akcje z bratem Darkiem (Tomasz O?wieci?ski)". >>info<<
  "O czym szumi las", re?. Rasmus A. Sivertsen, Norwegia, (Animacja), 21-22 pa?dziernika (sobota, niedziela), godz. 16.00, bilet 12z?.
"Las Huckybucky to przyjemne miejsce do ?ycia dla wszystkich zwierz?t. W?ród nich jest ca?kiem spora grupa myszy, którym wtóruj? Miko?aj Myszowspinacz i Morten Myszodrewniak. W lesie obowi?zuje jednak brutalne prawo natury i mniejsze zwierz?ta musz? chroni? si? przed znacznie wi?kszymi drapie?nikami. Szczególnie niebezpieczny jest lis Marvin, który uwielbia polowa? na – zdawa?oby si? – bezbronne myszki."
>>info<<
  "Kingsman: Z?oty kr?g" re?. Matthew Vaughn, USA, (komedia, akcja), 14-15 pa?dziernika, godz. 18.00, bilet 12z?.
"Kontynuacja przeboju "Kingsman: Tajne s?u?by", który zrewolucjonizowa? kino szpiegowskie i wprowadzi? na ekran agentów nowej generacji. Tym razem nasi bohaterowie staj? w obliczu wyj?tkowego wyzwania. Gdy ich kwatera zostaje zniszczona, a los ?wiata zawisa na w?osku, brytyjscy agenci odkrywaj?, ?e w Stanach Zjednoczonych istnieje sprzymierzona organizacja szpiegowska o równie d?ugiej i bogatej historii." >>info<<
  "Zawsze jest czas na mi?o??" rez. Joel Hopkins, Wielka Brytania (Komedia obyczajowa), 7,8 pa?dziernika, (sobota, niedziela), godz. 18.00, bilet 12z?.
"Emily Walters (Keaton) jest ameryka?sk? wdow? mieszkaj?c? w s?siaduj?cej z wiejskim otoczeniem dzielnicy Londynu. Kobieta nie mo?e jednak znale?? sobie miejsca w ?yciu. Nie ma g?owy do takich „drobnostek” jak w?asne mieszkanie, finanse czy przysz?o?? w?asnego syna. Pewnego dnia poznaje ekscentrycznego w?a?ciciela osobliwej chatki znajduj?cej si? na obrze?ach miasta (Gleeson). Mi?dzy nimi rodzi si? wyj?tkowa wi??, która przeczy wszystkim konwenansom." >info<<
  "Ma?a Wielka Stopa" re?.Ben Stassen, Belgia (Animacja),
7,8 pa?dziernika (sobota, niedziela), godz. 16.00, bilet 12z?.

"Adam jest zwyczajnym, troch? nie?mia?ym nastolatkiem. Pewnego dnia wyrusza na wypraw? w poszukiwaniu dawno zaginionego taty. Nie spodziewa si?, ?e ju? wkrótce odkryje pewien w?ochaty rodzinny sekret. Otó? jego tata jest potomkiem legendarnego Yeti i od lat mieszka w puszczy. Oczywi?cie Adam te? ma w sobie geny tej niezwyk?ej istoty, a to niesie ze sob? pewne niezwyk?e konsekwencje. Ch?opak podobnie jak jego tata posiada szczególne super moce. Wkrótce b?dzie musia? ich u?y?, by obroni? siebie i ojca przed tropicielami, którzy na zlecenie pewnej firmy futrzarskiej od lat szukaj? Yeti. Szykuje si? wieeeelka przygoda!". >>info<<
  "Bodyguard zawodowiec" re?. Patrick Hughes, USA (Film akcji),
30 wrze?nia, 1 pa?dziernika (sobota, niedziela), godz. 18.00, bilet 12z?.
"
Jackson Smith (Ryan Reynolds) jest najlepszym ochroniarzem na ?wiecie. Niektórzy twierdz?, ?e je?li chroni ci? Smith, stajesz si? nie?miertelny. Jednak tym razem zadanie mo?e przerosn?? nawet jego. Smith ma przetransportowa? przez pó? ?wiata by?ego p?atnego zabójc? (Samuel L. Jackson), który zdecydowa? si? zeznawa? przeciw zbrodniarzowi wojennemu, którego re?im ma na sumieniu tysi?ce istnie?." >>info<
  "Valerian i miasto tysi?ca planet" re?. Luc Besson, USA, (Sci-Fi),
22-23 wrze?nia (pi?tek, sobota), godz. 18.00, bilet 12z?.
"
Valerian (Dane DeHaan) i Laurelina (Cara Delevingne) to kosmiczni agenci, odpowiedzialni za utrzymanie porz?dku na terytoriach zamieszka?ych przez ludzi. Podczas misji w Mie?cie Tysi?ca Planet – kulturowym i politycznym centrum galaktyki – przyjdzie im zmierzy? si? ze z?owrog? si??, która zagra?a bezpiecze?stwu ca?ego wszech?wiata." >>info<<
  "Gang Wiewióra 2" re?. Carl Brunker, USA (Animacja),
15,16 wrze?nia (pi?tek, sobota), godz. 16.00, bilet 12z?.

"W parku panuje zgoda, spi?arnia a? p?ka w szwach, a Wiewiór cieszy si? zas?u?on? opini? szlachetnego spryciarza. A jednak nad futrzan? ferajn? znów zbieraj? si? czarne chmury. W mie?cie chodz? s?uchy, ?e pewien bezwzgl?dny inwestor planuje zamieni? miejski park w Park Rozrywki. Zwierzaki wiedz? czym to pachnie: to tak jakby w twojej sypialni kto? otworzy? trzypoziomow? dyskotek?. Zatem znów musz? wzi?? sprawy w kosmate ?apki i z pomoc? Wiewióra i uroczej Andzi pokaza? ludziom, ?e zwierzaki z parku nie dadz? sobie w orzechy dmucha?!" >>info<<
  "Dunkierka" re?. Christopher Nolan, USA, (Dramat wojenny),
8,9,10 wrze?nia (pi?tek, sobota, niedziela), godz. 18.00, bilet 12z?.
"
"Dunkierka" rozpoczyna si? scen?, w której wroga armia otacza setki tysi?cy Brytyjczyków i aliantów.  Uwi?zieni na pla?y mi?dzy morzem a si?ami przeciwnika musz? stawi? czo?a niemo?liwemu." >>info<<
  "Volta", re?. Juliusz Machulski, Polska, (Komedia kryminalna),
2,3 wrze?nia (sobota, niedziela), godz. 18.00, bilet 12z?.
"
Bruno Volta to prawdziwy „kiler” w rozwi?zywaniu zagadek i przegl?daniu ludzi na wylot. Pewnego dnia jego zmys? kombinowania i zarabiania zostaje postawiony w stan pe?nej gotowo?ci. Jego znacznie m?odsza partnerka Agnieszka w niecodziennych okoliczno?ciach poznaje dziewczyn? o imieniu Wiki. Nowa znajoma znajduje w ?cianie starej kamienicy tajemniczy i niezwykle drogocenny przedmiot." >>info<<
  "To?samo?? zdrajcy", re?. Michael Apted, Wielka Brytania, (Thriller), 19-20 sierpnia, godz. 19.00, bilet 12z?.
"CIA aresztuje m??czyzn? podejrzanego o planowanie ataku na Londyn. Agentka Alice Racine (Rapace), niegdy? as wywiadu, dzi? odsuni?ta od czynnej s?u?by, zostaje niespodziewanie wezwana na miejsce przes?uchania. Szybko odkrywa, ?e w szeregach CIA kryje si? zdrajca. Rozpoczyna si? po?cig, którego stawk? jest ?ycie milionów ludzi i bezpiecze?stwo kraju. Cho? oficjalnie Alice to niebezpieczny zbieg, tylko ona mo?e udaremni? ?mierciono?ny atak biologiczny na miasto.">>info<<
  "Auta 3", re?. Brian Fee, USA (Animacja), 5-6 sierpnia, godz. 17.00, bilet 12z?.
"Legenda sportu motorowego, Zygzak McQueen, zostaje zepchni?ty na boczny tor przez ultraszybkie auta nowej generacji. Wróci? do gry pomo?e mu m?oda, pe?na zapa?u mechaniczka, Cruz Ramirez, która obmy?la autorski plan zwyci?stwa. I cho? na swojej drodze Zygzak napotka kilka niespodziewanych zakr?tów, udowodni, ?e zdobywca Z?otego T?oka nie poddaje si? tak ?atwo!".>>info<<
  "Piraci z Karaibów: zemsta Salazara", re?. Joachim Ronning, Espen Sandberg, USA, (Przygodowy), 22-23 lipca, godz. 19.00, bilet 12z?.
"Nikczemny kapitan Salazar (Javier Bardem) wraz ze swoj? za?og? piratów-zjaw ucieka z Diabelskiego Trójk?ta i poprzysi?ga zemst? na wszystkich piratach. Nieuniknionej zag?adzie próbuje zapobiec Jack Sparrow (Johnny Depp). Dowódca "Czarnej Per?y" wyrusza w podró?, by odnale?? Trójz?b Posejdona, mistyczny artefakt daj?cy w?adz? nad morzami, i u?y? go w walce przeciwko Salazarowi." >>info<<
  "Dudi: ca?a naprzód", re?. Julio Soto Gurpide, Hiszpania, Usa (Animacja), 1-2 lipca, godz. 17.00, bilet 12z?.
"Jest rok 2100. Poziom oceanów podniós? si? na tyle, ?e ludzko?? opu?ci?a ziemi?. Teraz gospodarzami naszej planety s? wszelkie wodne istoty. Ma?a o?miorniczka Macunia i jej przyjació?ki: Ewka - zwariowana ryba ?abnica oraz Ala – neurotyczna krewetka, w podwodnej katastrofie trac? dom. Niestety w ich okolicy g?sto?? zarybienia jest tak wysoka, ?e podwodne budownictwo nie nad??a za popytem. Pró?no tu szuka? wolnego lokum na rozs?dnym poziomie. W tej sytuacji przyjació?ki". >>info<<
  "Stra?nicy Galaktyki vol.2", re?. James Gunn, USA, (Sci-Fi), 24-25 czerwca, godz. 19.00, bilet 12z?.
"Grupa najbardziej niesubordynowanych outsiderów w galaktyce penetruje odleg?e zak?tki kosmosu, próbuj?c rozwik?a? zagadk? pochodzenia jednego z jej cz?onków - Petera Quilla aka Star Lorda. Niegdysiejsi wrogowie stan? si? ich sprzymierze?cami, a w nieustannie powi?kszaj?cym si? filmowym uniwersum Marvela zagoszcz? nowe postacie znane z kart komiksu." >>info<<
  "Obcy:Przymierze", re?. Ridley Scott, USA,(Sci-Fi), 17-18 czerwca, godz. 19.00, bilet 12z?.
"Statek osadniczy "Przymierze" dociera na nieznan? planet?, która wydaje si? by? prawdziwym rajem dla cz?owieka. Cz?onkowie ekspedycji szybko si? jednak przekonuj?, ?e trafili do mrocznego, pe?nego tajemnic i zagadek ?wiata, którego jedynym mieszka?cem jest android David (nominowany do Oscara Michael Fassbender), ocala?y z katastrofy "Prometeusza". Gdy odkrywaj?, ?e ?wiat ten kryje w sobie niewyobra?alne zagro?enie, musz? podj?? przera?aj?c? prób? ucieczki." >>info<<
  "Przyrzeczenie", re?. Terry George, Hiszpania-USA (Dramat), 10-11 czerwca, godz. 19.00, bilet 12z?.
"Rok 1915, stolica Imperium Osma?skiego. Michael przybywa do Stambu?u, by zrealizowa? swoje wielkie plany o studiach medycznych i zacz?? ?ycie o jakim zawsze marzy?. Gdy poznaje Anę, od pierwszej chwili wie, ?e to kobieta jego ?ycia. Za plecami narzeczonego Any, s?ynnego amerykańskiego fotoreportera Chrisa, wybucha nami?tny romans. W tym czasie Imperium zaczyna dr?e? w posadach, a na ulicach Stambu?u robi si? niespokojnie". >>info<<
  "Dzieciak rz?dzi", re?. Tom McGrath, USA 2017r. (Animacja, Komedia), 3-4 czerwca, godz. 17.00, bilet 12z?.
"
Pewnego dnia w ?yciu siedmioletniego Tima pojawia si? m?odszy braciszek. Tim natychmiast zdaje sobie spraw?, ?e ubrany w garnitur, nosz?cy teczk? i zachowuj?cy si? jak rasowy biznesmen dzieciak jest zagro?eniem dla jego niezachwianej dot?d pozycji w rodzinnym domu. Gdy Tim postanawia odzyska? utracon? pozycj?, natrafia na trop tajemnego spisku, który mo?e zmieni? równowag? si? na ?wiecie. Przekonuje si? przy tym, ?e kluczem do tajemnicy jest jego m?odszy brat." >>info<<
 "Chata", re?. Stuart Hazeldine, USA 2017r. (Dramat),
20-21 maja, godz. 19.00, bilet 12z?.
"
Mack jest szcz??liwym m??em i ojcem trojga wspania?ych dzieci. Pewnego dnia jego rodzin? dotyka tragedia. Najm?odsza córka Missy zostaje porwana. Wszelkie dowody wskazuj? na morderstwo, cho? cia?a nie udaje si? odnale??. Mack popada w coraz g??bsz? rozpacz, która powoli oddziela go od ?wiata i rodziny. Kilka lat po tragedii otrzymuje tajemniczy list z zaproszeniem do le?nej chaty, w której rozegra? si? dramat Missy." >>info<<
  "Logan: Wolverine", re?. James Mangold, USA 2017r. (Akcja, Sci-Fi),
13-14maja, godz. 19.00, bilet 12z?.
"
W niedalekiej przysz?o?ci zm?czony ?yciem Logan opiekuje si? schorowanym Profesorem X w kryjówce przy granicy meksyka?skiej. Wysi?ki Logana, by ukry? si? przed ?wiatem i ochroni? swoje dziedzictwo, zostaj? zniweczone, gdy pojawia si? m?oda mutantka, ?cigana przez mroczne si?y." >>info<<
  "Pi?kna i Bestia", re?. Bill Condon, USA 2017r. (Fantasy, Musical),
6-7 maja, godz.18.00, bilet 12z?.

"Bella (Emma Watson) jest mieszkank? francuskiej wioski. Kiedy dowiaduje si?, ?e jej ojciec Maurycy (Kevin Kline) zosta? uwi?ziony w pa?acu okrutnej bestii (Dan Stevens), postanawia odnale?? jego siedzib?. Dziewczyna oferuje mu swe ?ycie, w zamian za ?ycie ojca. Potwór przystaje na propozycj?. Ku zdziwieniu Belli, bestia nie wi?zi jej w lochu. Zamiast tego dziewczyna zamieszkuje w pi?knej komnacie pe?nej zaczarowanych przedmiotów, takich jak: zegar Trybik (Ian McKellen), ?wiecznik P?omyk (Ewan McGregor), czy miote?ka Puf Puf (Gugu Mbatha-Raw).">>info<<
   "John Wick 2", re?. Chad Stahelski, USA 2017r. (thriller, akcja),
29-30 kwietnia, godz. 18.00, bilet 12z?.
"Legendarny super zabójca John Wick znów musi porzuci? spokojn? emerytur?. Jego dawny wspólnik potrzebuje pomocy w walce z podziemn? organizacj? w?oskich zabójców. Zwi?zany ?lubami krwi John nie mo?e odmówi?. A to znaczy, ?e znów b?dzie si? dzia?o. Pojawienie si? na w?oskiej ziemi Johna Wicka b?dzie dla mafii jak wybuch Wezuwiusza. Krew poleje si? niczym lawa, a najwi?ksi twardziele b?d? b?aga? o lito??. W tej grze John Wick znów przeniesie nas o poziom wy?ej". >>info<<
  "Assassins Creed", re?. Justin Kurzel, USA 2017r. (przygodowy), 22-23 kwietnia, godz. 18.00, bilet 12z?.
"
Ekranizacja serii bij?cych rekordy popularno?ci gier komputerowych. Dzi?ki rewolucyjnej technice, która zapewnia dost?p do zapisanych w genach wspomnie?, Callum Lynch (Michael Fassbender) mo?e prze?ywa? przygody swego przodka, Aguilara z Hiszpanii okresu wielkiej inkwizycji. Odkrywa przy tym, ?e jest potomkiem tajnego stowarzyszenia Asasynów. Zdobywa niezwyk?? wiedz? i umiej?tno?ci, które pozwalaj? mu stawi? czo?o okrutnej i pot??nej organizacji Templariuszy we wspó?czesnym ?wiecie". >>info<<
  "Pokot", re?. Agnieszka Holland, Polska 2017r., (dramat, krymina?). 8-9 kwietnia, godz. 18.00, bilet 12z?.
"Kiedy? budowa?a mosty w Syrii, teraz uczy angielskiego w wiejskiej szkole, czyta w gwiazdach i rozmawia ze zwierz?tami. Pewnej ?nie?nej nocy Janina Duszejko odnajduje cia?o s?siada-k?usownika. Jedyne ?lady wokó? jego domu to tropy saren...  W niewyja?nionych okoliczno?ciach gin? kolejne lokalne osobisto?ci. Wszystkich ??czy?a ta sama pasja - polowanie. Policja szuka sprawcy. Duszejko rozpoczyna swoje w?asne ?ledztwo, które prowadzi j? do zaskakuj?cych wniosków. Czy to mo?liwe, ?e my?liwi stali si? zwierzyn??". >>info<<
   "Porady na zdrady", re?. Ryszard Zatorski, Polska 2017r. (komedia romantyczna). 8-9 kwietnia, godz. 16.00, bilet 12z?.
"Zdradzona w dniu ?lubu Kalina (Magdalena Lamparska) i porzucona przez ch?opaka Fretka (Anna Dereszowska), rozkr?caj? nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwi?za? problemy z m?sk? wierno?ci?. Postanawiaj? pomaga? kobietom i na zlecenie testowa? lojalno?? ich partnerów. Wszystko idzie dobrze do chwili, gdy Kalina ma uwie?? Macieja (Miko?aj Roznerski) – coacha i specjalist? do spraw damsko-m?skich." >>info<<
  "Zerwany k?os", Witold Ludwi, Polska 2017r (dramat, religijny).
4 kwietnia, godz. 10.00, 5 kwietnia, godz. 16.00., bilet 12 z?.
Trwa I wojna ?wiatowa. Carskie oddzia?y panosz? si? w okolicach Tarnowa. Szesnastoletnia Karolina Kózkówna ponosi ?mier? m?cze?sk? w obronie wiary. Jej ojciec obwinia si? za ?mier? ukochanej córki. Dzieje bohaterów dope?nia Teresa, która nosi w sercu tajemnic? o gwa?cie zadanym przez kozaka Sorokina. Jakie b?d? losy poha?bionej Teresy? Gdzie kryje si? sens m?cze?stwa b?. Karoliny? Czy ojciec pogodzi si? ze strat? umi?owanej córki? Film niesie przes?anie o sensie cierpienia, zwyci?stwie mi?o?ci nad nienawi?ci?, a tak?e wie?? o tym, ?e wiara w Jezusa Chrystusa potrafi nieustannie odmienia? ?ycie ka?dego z nas.
  "PolandJa", re?. Cyprian T. Olecki, Polska 2017r. (komedia)
1-2 kwietnia, godz. 19.00, bilet 12z?.
Najdziksze historie zdarzaj? si? ludziom w najmniej odpowiednich momentach. "PolandJa" to pe?na humoru opowie?? o tym, jak (nie) radzimy sobie z rzeczywisto?ci?, która nas otacza. Akcja filmu rozgrywa si? w ci?gu 24 godzin, podczas których bohaterowie prze?ywaj? pasmo zabawnych perypetii, radykalnie zmieniaj?cych ich ?ycie. Jest ostro, zabawnie i wzruszaj?co.
  "Lego BATMAN", re?. Chris McKay, Dania,USA 2017r, (animacja, komedia, przygodowy). 1-2 kwietnia, godz. 16.00, bilet 12z?.
"W duchu zabawy, dzi?ki której film "LEGO® PRZYGODA" sta? si? fenomenem na skal? ?wiatow?, samozwa?czy przywódca grupy - Batman z LEGO - staje si? gwiazd? w?asnej wielkoekranowej przygody. W Gotham szykuj? si? jednak wielkie zmiany. Je?li Batman chce uratowa? miasto przed zakusami Jokera, musi porzuci? swoj? samotni? i spróbowa? wspó?pracy z innymi, a przy okazji by? mo?e przyj?? bardziej pozytywn? postaw?". >>info<<
  

 "La La Land", re?.Damien Chazelle, USA 2017r., (musical, romans) 25-26 marca, godz. 18.00, bilet 12z?.
"Mia jest pocz?tkuj?c? aktork?, która w oczekiwaniu na szans? pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywa? p?yty, gra do kotleta w podrz?dnej knajpce. Gdy drogi tych dwojga przetn? si?, po??czy ich wspólne pragnienie, by zacz?? wreszcie robi? to co kochaj?. Mi?o?? dodaje im si?, ale gdy kariery zaczynaj? si? wreszcie uk?ada?, coraz mniej jest czasu i si? dla siebie nawzajem. Czy uda im si? ocali? uczucie, nie rezygnuj?c z marze??".>>info<<

  

 "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wios?ockiej"-re?. Maria Sadowska, Polska 2017 (biograficzy, dramat) 18-19 marca 2017, godz.18.00, bilet 12z?.

 Michalina Wis?ocka napisa?a ksi??k?, która zmieni?a wszystko. Ale zanim "Sztuka kochania" podbi?a rodzimy rynek ksi?garski i zrewolucjonizowa?a seksualno?? PRL-u, jej autorka musia?a przej?? d?ug? drog?. S?ynna ginekolog po?wi?ci?a lata na prze?amywanie konserwatywnej obyczajowo?ci i przepychanki z bezduszn? cenzur?. Opowie?? o powstaniu "Sztuki kochania" Michaliny Wis?ockiej to historia rewolucji seksualnej w wersji PRL.>>info<<

 

 

 "Jackie"- re?.Pablo Larrain, USA, Chile 2017 (Biograficzny, dramat) 11-12 marca 2017 r, godz.18.00, bilet 12z?.

Jacqueline Bouvier Kennedy ma 34 lata, kiedy jej m?? zostaje wybrany na Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Elegancka i stylowa, od razu staje si? globaln? ikon?, jedn? z najbardziej znanych kobiet na ?wiecie. Jej intuicja i smak w kwestiach mody, sztuki i wystroju wn?trz s? powszechnie podziwiane. Jednak 22 listopada 1963 roku pouk?adany ?wiat Pierwszej Damy rozsypuje si? na kawa?ki. Podczas wyborczej podró?y do Dallas, ginie John F. Kennedy, a pogr??ona w ?a?obie Jacqueline, na pok?adzie Air Force One, powraca do Waszyngtonu. Mierz?c si? z tragedi?, postanawia kontynuowa? dzie?o m??a. W ci?gu kilku dni nie tylko dopisze triumfalny koniec do mitu JFK, ale te? ugruntuje legend?, której na imi?... Jackie.>>info<<

   "Trolle", re?. Mike Mitchell, USA 2016e. (animacja), 11-12 marca, godz. 16.00, bilet 12z?.
"Tytu?owe trolle to przepe?nione rado?ci? ?ycia, roz?piewane stworki, które obdarzono bajecznie kolorowymi w?osami, uk?adaj?cymi si? w niezwyk?e fryzury. Magiczna kraina trolli zmieni si? na zawsze, gdy jedna z jej mieszkanek, Poppy, wyruszy z misj? ratunkow?, która zaprowadzi j? w szeroki, nieznany dot?d ?wiat". >>info<<
  

"Powidoki"-re?.Andrzej Wajda, Polska 2016 (Biograficzny, dramat) 4-5 marca 2017 r, godz. 18.00, bilet 12z?.

""Powidoki" to intymny zapis ostatniego okresu ?ycia pioniera awangardy w Polsce lat 20. i 30. XX w. G?ównym bohaterem jest artysta, który nie podda? si? obowi?zuj?cemu socrealizmowi i do?wiadczy? dramatycznych skutków swoich wyborów. "Powidoki" to opowie?? o tym, jak komunistyczna w?adza zniszczy?a obdarzonego charyzm?, niepokornego cz?owieka. Wajda jak nikt, potrafi w uniwersalny, a jednocze?nie subtelny sposób wydoby? z niemalarskiego ?wiata niedostrzegalne obrazy i syci? nimi widza.">>info<<

  

 „Ballerina”, re?. Eric Summer, Éric Warin, Kanada, Francja 2016
(animowany film dla dzieci), 25 - 26 lutego, godz. 16.00, bilet 12z?.

"11-letnia Felicja od zawsze marzy o tym, by zosta? balerin? w paryskiej operze. Razem z najlepszym przyjacielem, spryciarzem Wiktorem ucieka z sieroci?ca, by spróbowa? swych si? w paryskiej szkole baletu. Dzi?ki swej pasji, urokowi i talentowi trafia pod opieku?cze skrzyd?a dawnej gwiazdy baletu Madame Odetty, która otworzy przed Felicj? magiczny ?wiat ta?ca i muzyki. Wielkie plany ma?ej Felicji mo?e pokrzy?owa? jej najwi?ksza rywalka – podst?pna Camille, której matka nie cofnie si? przed niczym, by utorowa? córce drog? do kariery. Na szcz??cie Felicja zawsze mo?e polega? na Wiktorze i Madame Odetcie, którzy nie pozwol? jej zw?tpi? w siebie i w swoje marzenia.">>info<<

  

 „Konwój”, re?. Maciej ?ak, Polska 2016
(thriller), 18 – 19 lutego, godz. 18.00, bilet 12z?.

"W jednym z najwi?kszych aresztów ?ledczych, kierowanym przez dyrektora Nowackiego (Janusz Gajos), dochodzi do zabójstwa wi??nia. Rozpoczyna si? ?ledztwo. Na przes?uchanie zostaje wezwany sier?ant Berg (Przemys?aw Bluszcz), jeden z uczestników konwoju sprzed dwóch lat, o którego przebiegu nikt nigdy nie chcia? opowiada?, a który mo?e mie? co? wspólnego z pope?nion? zbrodni?. Mimo zmowy milczenia, dociekliwy prokurator (?ukasz Lewandowski) zaczyna stopniowo odkrywa? szokuj?c? prawd?…">>info<<

  „?otr 1. Gwiezdne wojny – historie”, re?. Gareth Edwards, USA 2016 rok (przygodowy, Sci – Fi), 11 – 12 lutego, godz. 18.00, bilet 12 z?."Kryminalistka o imieniu Jyn Erso (Felicity Jones) zostaje uwolniona z wi?zienia Imperialnego przez ?o?nierzy Rebelii, którzy chc? upadku Imperium Galaktycznego. M?oda przest?pczyni nied?ugo po przybyciu do bazy Sojuszu Rebeliantów otrzymuje niezwykle trudne zadanie polegaj?ce na kradzie?y planów nowej broni Imperium. Jyn Erso (Felicity Jones) oraz jej oddzia?, zanim wykonaj? g?ówn? misj?, b?d? musieli stawi? czo?a ogromnej przewadze wroga." >>info<<

 

   „Królowa ?niegu 3: Ogie? i lód”, re?. Aleksey Tsitsilin, Rosja 2016
(familijny, animacja, przygodowy) 4 - 5 lutego, godz. 16.00, bilet:12 z?. "Chocia? Królowa ?niegu i samozwa?czy Król ?niegu zostali pokonani, Kai i Gerda nie maj? powodów do rado?ci. Dziewczynka pragnie odnale?? ukochanych rodziców, porwanych przez Pó?nocny Wiatr. Wspólnie z przyjació?mi wyrusza na kraniec ?wiata, w pe?n? niebezpiecze?stw wypraw? ratunkow?. W trakcie w?drówki bohaterowie natrafiaj? na artefakt, pochodz?cy z prastarego królestwa trolli. To legendarny Kamie? Ognia i Lodu. Czy jego pot??na moc oka?e si? pomocna w poszukiwaniach rodziców dziewczynki? A mo?e tylko je utrudni i sprowadzi na Orma, Gerd? i reszt? kompanii nowe k?opoty…" >>info<<

 
  Vaiana: Skarb oceanu, Ron Clements, John Musker, USA 2016
(familijny, animacja, przygodowy) 28-29 stycznia
2017 r, godz. 18.00, bilet:12 z?
"Trzy tysi?ce lat temu najdzielniejsi ?eglarze na ?wiecie przemierzali wody po?udniowego Pacyfiku i odkrywali wyspy Oceanii. Jednak w pewnym momencie ich wyprawy usta?y na ca?e tysi?c lat – i nikt nie wie dlaczego… Walt Disney Animation Studios prezentuje film "Vaiana: Skarb oceanu". Jest to komputerowo animowana opowie?? o przygodach nastolatki, która, chc?c doko?czy? dzie?a swych przodków, wyrusza w niebezpieczn? misj?. Podczas podró?y poznaje pot??nego niegdy? pó?boga Maui. Od tego momentu wspólnie ?egluj? przez bezmiar oceanu, który nie szcz?dzi im karko?omnych przygód, obfituj?cych w spotkania z ogromnymi potworami." >>info<<

 

Dusigrosz - re?. Fred Cavayé, Francja 2016
(komedia) 21-22 stycznia 2017 r, godz. 19.00 bilet:12 z?
"Pod prysznic wchodzi ze stoperem. Myje si? wy??cznie w zimnej wodzie. Telewizj? ogl?da przez lornetk? w oknie s?siada. W domu korzysta tylko ze ?wiat?a ulicznych neonów. Utalentowany skrzypek François Gautier od dziecka jest chorobliwie sk?py. Nie ma przyjació?, bo postawienie drinka kosz­towa?oby go zawa? serca. Nie zwi?za? si? z kobiet?, bo nawet zakup usch?ych kwiatów to w jego oczach finansowe szale?stwo. Pewnego dnia ?wiat François staje na g?owie. Do orkiestry do??cza m?oda i pi?kna wiolonczelistka, któr? oczaruje jego muzyczny talent. Na domiar z?ego znik?d pojawia si? 16-letnia Laura, przekonana, ?e jest jego córk?. Biedny dusigrosz nagle po­czuje, ?e jest kochany przez dwie kobiety, które nie wiedz?, ?e jego serce jest ju? zaj?te przez… lokat? bankow?.">>info<<

 

  Bedeviled - re?. Abel Vang, Burlee Vang, USA 2016
(horror) 14-15 stycznia 2017 r, godz. 18.00, bilet:12 z?

"W niewyja?nionych okoliczno?ciach umiera licealistka Nikki. Po pogrzebie dziewczyny, pi?tka jej przyjació? otrzymuje zaproszenie do pobrania tajemniczej aplikacji. Problem w tym, ?e komunikat o programie pochodzi z… telefonu zmar?ej. Chc? rozwi?za? zagadk?, nastolatki instaluj? aplikacj? na swoich komórkach. Wkrótce potem ca?a pi?tka zaczyna by? terroryzowana przez z?owrog? istot?. Nadprzyrodzony byt, tytu?uj?cy si? Mr. Bedevil, wydaje si? zna? ich wszystkie, najmocniej skrywane fobie i l?ki."
 Prze??cz ocalonych - re? Mel Gibson, Australia, USA 2016
(biograficzny, dramat, wojenny) 7-8 stycznia 2017 r, godz. 18.00, bilet:12 z?
"Gdy inni b?d? odbiera? ?ycie, ja b?d? je ratowa? – deklaruje medyk Desmond Doss, bohater ?wietnego filmu Mela Gibsona "Prze??cz ocalonych". Doss to autentyczna posta?. Zaci?gn?? si? do armii w 1942 roku na wie?? o japo?skim ataku na Pearl Harbor. W trakcie s?u?by odmówi? jednak noszenia broni i zabijania wrogów, argumentuj?c decyzj? swoimi przekonaniami religijnymi. Mimo to w trakcie krwawej bitwy o Okinaw? w maju 1945 uda?o mu si? uratowa? ?ycie 75 ?o?nierzom..." >>info<<
 

Pitbull. Niebezpieczne kobiety - re?. Patryk Vega, Polska 2016
(film sensacyjny)  17-18 grudnia 2016, godz. 18:00, Bilet: 12 z?
W 2015 roku 40% funkcjonariuszy przyj?tych do policji stanowi?y kobiety. W?ród nich s? Zuza (Joanna Kulig) i Jad?ka (Anna Dereszowska). Na drodze ?wie?o upieczonych policjantek los szybko stawia starszych kolegów po fachu: Gebelsa (Andrzej Grabowski) i Majamiego (Piotr Stramowski). Ich do?wiadczenie oka?e si? bezcenne w starciu funkcjonariuszek ze skorumpowanymi prze?o?onymi, takimi jak Izabela Zych ps. Somalia (Magdalena Cielecka) oraz brutalnym, przest?pczym ?wiatem mafii "paliwowej", której macki si?gaj? dalej ni? mo?na sobie wyobrazi?…>>info<<

 
"HOW ARE YOU" - re?. Jannik Splidsboel, Dania 2011, 70'
(film dokumentalny) 12 pa?dziernika 2016, godz. 18:00

Du?sko-norwescy arty?ci Michael Elmgreen i Ingar Dragset pracuj? wspólnie nad happeningami, instalacjami i innymi formami sztuki od po?owy lat 90. Zwrócili na siebie uwag? ?wiata kwestionuj?c przyj?te opinie na temat seksu, to?samo?ci i stosunków w?adzy. Film oferuje obszerny przegl?d projektów duetu i ich wspó?pracy na przestrzeni lat - od pierwszego spotkania w 1995 roku, kiedy zwi?zali si? zarówno prywatnie jak i zawodowo, do otwarcia ich wystawy "The Collectors" na weneckim Biennale w 2009 roku.  >>info<<
 

 

DZIE? DZIECKA - FILMOWY DYCHANEK DLA DZIECI

Miejski O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku
zaprasza najm?odszych widzów na spotkanie z kinem du?skim
"MALI HAKERZY "
1 czerwca 2016 r. godz. 10:00
Film z lektorem

WST?P WOLNY

Dwaj nastoletni ch?opcy czuj? si? sfrustrowani – Tim pragnie zdoby? dziewczyn?, a Alexander poprawi? swoje stopnie. Tworz? zatem zwariowany plan, który ma spe?ni? oba te marzenia. Jego elementami s? m.in. sie? 100 kamer szpiegowskich rozmieszczonych w szkole, robot i czajnik. Bystrzy ch?opcy nie cofn? si? przed niczym, aby osi?gn?? cel. Sytuacja skomplikuje si?, gdy bohaterowie odkryj?, kto z kim romansuje…

  
 FILMOWY DYCHANEK

"ACH SPIJ KOCHANIE" - kino du?skie
25 MAJA 2016 r. godz. 18:00

WST?P WOLNY

Film drogi - historia czterech dziewczyn, które wychodz?c tylko po fajki, zdecydowa?y si? na podró? w poszukiwaniu lepszej przysz?o?ci. Dla jednej z nich jest to rachunek do wyrównania, dla pozosta?ych to kwestia na nowo zdobytej wolno?ci. ??czy je jedno - próba wyj?cia z uzale?nienia. Mo?e sposobem na ich wyleczenie nie jest psychoterapia i metadon, ale konfrontacja z przesz?o?ci? i przebaczenie.
>>trailer<<

 

„UCIECZKA”
20 KWIETNIA 2016 r. godz. 18:00  WST?P WOLNY

Du?ska dziennikarka, Rikke Lyngvig podczas pobytu w Afganistanie, zostaje porwana przez muzu?ma?skich terrorystów. Nad jej cel? czuwa m?ody m??czyzna o imieniu Nazir, którego ojciec zgin?? spod r?ki ameryka?skich ?o?nierzy. Wspó?porywacze przekonuj? Nazira, by pom?ci? go poprzez brak lito?ci dla Dunki, jednak on nie chc?c krzywdzi? niewinnej osoby, obmy?la plan ucieczki. Dzi?ki pomocy ch?opaka, Rikke odzyskuje wolno?? oraz wraca do kraju. Jednak Afga?czyk nie pozwala o sobie zapomnie? i wkrótce znów pojawia si? w ?yciu kobiety.

>>INFO<<

 

 „O?wi?cim-Auschwitz. Na styku dwóch ?wiatów”
18 MARCA 2016 r. godz. 18:00  WST?P WOLNY

Film powsta? z inicjatywy grupy „Bunkrowcy O?wi?cim” - mi?o?ników ziemi o?wi?cimskiej. Jest prób? przybli?enia obrazu dawnego - przedwojennego O?wi?cimia oraz okresu okupacji niemieckiej. Dzi?ki obecno?ci niezwyk?ych eksponatów pochodz?cych z prywatnego muzeum Miros?awa Ganobisa, mo?emy przenosi? si? w czasie i do?wiadcza? zniszczonej bezpowrotnie kultury oraz wspania?ej wielowiekowej historii pokojowej koegzystencji chrze?cijan i ?ydów przedwojennego O?wi?cimia. Zdj?cia pozwalaj? poczu? klimat dawnej, zapomnianej epoki i u?wiadamiaj? widzowi, i? O?wi?cim to nie tylko miejsce tragedii, ale i pi?kne, t?tni?ce ?yciem wspó?czesne miasto. Film trwa 28 minut.
Projekcj? poprzedzi krótki wyk?ad Miros?awa Ganobisa – re?ysera filmu, kolekcjonera zabytków i mi?o?nika ziemi o?wi?cimskiej. Przybli?y on kulisy powstania filmu, oraz opowie o jednym
z eksponatów ze swojej kolekcji.
>>info<<


"FILMOWY DYCHANEK - KINO DU?SKIE"

film  pt. "Lille Soldat"

23 marca 2016 r. godz. 18:00  1 h 35 min

Lotte sp?dzi?a pó? roku na wojnie w Iraku. Zaci?gaj?c si? do wojska pragn??a naprawia? ?wiat. Pustynna rzeczywisto?? okaza?a si? nieco inna. Wraca do rodzinnego miasta w Danii i znajduje zatrudnienie u ojca. Pod p?aszczykiem prowadzenia firmy transportowej zajmuje si? on sutenerstwem na mi?dzynarodow? skal? sprowadzaj?c g?ównie afryka?skie kobiety. Lotte zostaje kierowc? i ochroniarzem Lily, ulubienicy i dziewczyny swojego ojca. Kobiety zaczynaj? sobie coraz bardziej ufa? i staj? si? sobie bliskie. Lotte nie zrezygnuje z naiwnej nadziei, by zmienia? ?wiat na lepszy.

WST?P WOLNY

>>>info<<


 

"FILMOWY DYCHANEK - KINO DU?SKIE"
film  pt. "CHORY Z MI?O?CI"

24 LUTEGO 2016 r. (?roda) o godz. 18.00

Daniel studiuje w konserwatorium, jest obiecuj?cym, utalentowanym pianist?. Zakochuje si? w Sofie i jego ?wiat staje na g?owie. Sofie jest dla niego wszystkim. ?wiczenie w konserwatorium schodzi na dalszy plan, a ca?e otoczenie naciska Daniela, by j? porzuci?. Mimo to wprowadzaj? si? do siebie. Gdy Daniel zaczyna podejrzewa? Sofie o romans, wszystko si? zmienia. Podejrzenie przeradza si? w obsesj?, której skutki s? przera?aj?ce…
WST?P WOLNY

>>INFO<<
  WALENTYNKI W KINIE ILUZJA - KINO DU?SKIE
film pt. "NA ULICY POD WOD?"
14 LUTEGO 2016 r. (niedziela) o godz. 18.00
"Nad ulic? pod wod?" to zafiksowana opowie?? o pokoleniu 40-kilkulatków uwik?anych w skomplikowane zwi?zki i zale?no?ci. W pierwszej kolejno?ci poznajemy ma??e?stwo Anne i Aska. Wygl?daj? na szcz??liw? spe?nion? par? z dwojgiem udanych dzieci. Chwil? potem widzimy ich na kozetce u pi?knej psychoterapeutki, której ma??e?stwo z o wiele starszym m??czyzn? te? nie nale?y do udanych. W trakcie spotkania oka?e si?, ?e Ask ma trwaj?cy od trzech lat romans z krytyczk? teatraln? Benet, która to recenzuje sztuki z udzia?em Anne. A to dopiero pocz?tek tej opowie?ci. Wszyscy bohaterowie filmu tkwi? bowiem w mniej lub bardziej zagmatwanych zale?no?ciach.
>>>info<<
>>plakat<<


  "FILMOWY DYCHANEK" - KINO DU?SKIE
film pt. "Aplaus"
20 stycznia 2016 r. (?roda) o godz. 18.00
re?. Martin Pieter Zandvliet, Dania 2009, 85'
Podziwiana aktorka Thea, wraca z odwyku. Jej uzale?nienie doprowadzi?o do rozwodu z m??em Christianem oraz utraty praw rodzicielskich nad dzie?mi. Teraz nalega, by znów sta?y si? one cz??ci? jej ?ycia. Thea chce udowodni? by?emu m??owi i sobie, ?e jest to warte zachodu. Trudne ?ycie w ?wietle reflektorów pozostawi?o swoje ?lady, wkrótce duchy przesz?o?ci zaczynaj? przejmowa? kontrol? nad jej ?yciem.
WST?P WOLNY

>>info<<


  
KINO S?OWACKIE - "JA MILUJEM, TY MILUJES"
16 grudnia 2015 r.  (?roda) o godz. 18:00
dzi?ki uprzejmo?ci Instytutu S?owackiego
Tytu? polski: "JA KOCHAM, TY KOCHASZ"  I  Produkcja: Czechos?owacja
Rok produkcji: 1980  I  czas trwania 96 min
 
Ta komedia, zrealizowana w Czechos?owacji w 1980 roku, musia?a czeka? a? dziesi?? lat na oficjalna premier?. Komunistycznym w?adzom nie spodoba? si? prawdziwy obraz przedstawionego w filmie spo?ecze?stwa.
Vinci i Pista, s? starymi kumplami od kieliszka. Pewnego dnia Vinco, który mia? spore powodzenie u kobiet, umiera. Okazuje si?, ?e jedna z jego kochanek by?a w ci??y. Pista odnajduje j? i ofiarowuje sw? pomoc samotnej kobiecie.

>>info<< 

KINO S?OWACKIE - „Pacho, hybsky zbojnik“.

23 listopada o godz. 18:00 dzi?ki uprzejmo?ci Instytutu S?owackiego zobaczymy film pt. „Pacho, hybsky zbojnik“.

  S?owacka komedia, opowiadaj?ca o legendarnym zbójniku. Pacho nie jest postaci? historyczn?, ale tylko obrazem wspania?omy?lnego zbójnika, który oprócz tego, ?e zabiera bogatym, a daje biednym, nie znosi krzywdy i feudalnego ucisku. Cz??ciej ni? mi??niami pos?uguje si? rozumem. Dzi?ki swojej zr?czno?ci i chytro?ci umie poradzi? sobie w ka?dej sytuacji. Prze?ywa przy tym wyj?tkowe przygody wraz ze swoj? dru?yn?. Szacunek i uznanie budzi nie tylko u m??czyzn. Mimo tego, ?e nie nale?y do zalotników, kobiety, nie wy??czaj?c cesarzowej Marii Teresy, bij? si? o jego sympati?. Na „Filmowe Dychanki“ zawsze WST?P WOLNY!
  

"FILMOWY DYCHANEK" - CZESKA ANIMACJA  

FILMOWY DYCHANEK POWRACA!!!
„Filmowe Dychanki” – cykl projekcji kinowych prezentuj?cy filmy unikatowe
i niecodzienne. Misj? „Dychanków” jest prezentacja realizacji twórców - uznanych, oraz tych ca?kiem ?wie?ych - z ró?nych miejsc na ?wiecie, lawiruj?c mi?dzy ró?norodn? stylistyk? i gatunkami.
Przyjd?cie koniecznie do Kina Iluzja 28 pa?dziernika o godz. 18:00!
Czeka na Was du?a dawka dobrej czeskiej animacji! Bohaterowie "Dychanka": Bohdan Dušek i Anna Mastníková zaserwuj? pe?ne humoru
i dobrego klimatu animacje. Zapraszamy wszystkich, du?ych i ma?ych, WST?P WOLNY!

>>info o FILMOWYM DYCHANKU<<
>>plakat<<


 

 
Created by: Maciek | powered by Joomla