Cennik
Cennik op?at za us?ugi ?wiadczone przez

Miejski O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji

w Che?mku w 2017 r.


I. Wynajem pomieszcze? w budynku Domu Ludowego w Che?mku przy ul. Chrobrego 77 – sala g?ówna wraz z zapleczem, WC i korytarz

Lp

Wynajem sali j.w.


op?aty za godziny pobierane s? przy wynajmach do 6 godzin


Kwota

z podatkiem VAT

*od 6 do12 godzin

1

Na uroczysto?ci okoliczno?ciowe, rodzinne

55,00z?


310,00z?*


2

Na imprezy o charakterze handlowym ( prezentacje wyrobów, promocje firm, kiermasze )

75,00z?

410,00z?*

3

w celu organizacji zgromadze? o charakterze politycznym

75,00z?


320,00z?*II. Wynajem pomieszcze? w siedzibie MOKSiR przy Placu Kili?skiego 3.

1.

Lp

Wynajem sali tanecznej


op?aty za godziny pobierane s? przy wynajmach do 6 godzin


Kwota

z podatkiem VAT

*od 6 do12 godzin

1

Na uroczysto?ci okoliczno?ciowe, rodzinne

55,00z?


340,00z?*


2

Na imprezy o charakterze handlowym ( prezentacje wyrobów, promocje firm, kiermasze )

75,00z?

410,00z?*

3

w celu organizacji zgromadze? o charakterze politycznym

75,00z?


330,00z?*


2.

Lp

Wynajem sali tanecznej

wraz z zapleczem
Kwota

z podatkiem VAT

 

1.

Na uroczysto?ci okoliczno?ciowe i rodzinne

sobota-niedziela

1.600,00z? brutto

 

3.

Lp

Wynajem sali wyk?adowej


op?aty za godziny pobierane s? przy wynajmach do 6 godzin


Kwota
z podatkiem VAT

*od 6 do 12 godzin

1.

Na imprezy o charakterze handlowym
(prezentacje wyrobów, promocje firm, kiermasze )

55,00z? brutto

310,00z? brutto

2.

w celu organizacji zgromadze? o charakterze politycznym, kursów, szkole?, konferencji

55,00z? brutto

310,00z? brutto

4.

Lp


Wynajem sali kinowo-widowiskowej

Kwota z podatkiem VAT

1.

Na spektakle, pokazy, prezentacje, widowiska trwaj?ce do 3h

560,00z? brutto

2.

w celu organizacji zgromadze? o charakterze politycznym, kursów, szkole?, konferencji za godzin?,

160,00z? brutto


 1. Wynajem gara?y i pomieszcze? magazynowych.


Lp

Wynajem

Kwota

z podatkiem VAT

za miesi?c

1

Gara? ogrzewany w budynku przy ul. Topolowej 6 o pow. 16 m2

100,00z?

2

Gara?e nie ogrzewane w budynku przy ul. Topolowej 8:

 • o pow. 20 m2

 • o pow. 15 m2


107,00z?

85,00z?


 1. Wynajem pomieszcze? w budynku przy ul. Topolowej 6.

Lp

Wynajem sali j.w.


op?aty za godziny pobierane s? przy wynajmach do 6 godzin


Kwota

z podatkiem VAT

*od 6 do 12 godzin

1

Na uroczysto?ci okoliczno?ciowe, rodzinne

35,00z? brutto

180,00z?*

2

Na imprezy o charakterze handlowym ( prezentacje wyrobów, promocje firm, kiermasze )

45,00z? brutto

220,00z?*

3

w celu organizacji zgromadze? o charakterze politycznym – pomieszczenie nr 5

------------

13z? netto za m² na miesi?c

4

w celu organizacji zgromadze? o charakterze politycznym – pomieszczenie nr 6

------------

13z? netto za m² na miesi?c


V. Organizacja stoisk handlowych

  1. a) oferuj?cych piwo, gastronomi?, art. spo?ywcze, wyroby tytoniowe – 400,00z? brutto za dzie? .

  b)oferuj?cych piwo na zasadzie wy??czno?ci oraz gastronomi?, art.spo?ywcze, wyroby tytoniowe podczas „Dni Che?mka” oraz „Folklorystycznych Spotka? nad Przemsz?” kwota nie ni?sza ni? 520z? brutto (organizator stoiska wy?aniany jest w drodze konkursu).

 1. oferuj?cych piwo i napoje ch?odz?ce – 400,00z? brutto za dzie?

 2. oferuj?cych gastronomi? i art. spo?ywcze – 170,00z? brutto za dzie?

 3. oferuj?cych art. drobne ( wata cukrowa, zabawki, popcorn itp. ) :

jeden asortyment – 60,00z? brutto /dzie?

wi?cej ni? jeden asortyment – 90,00z? brutto /dzie?


VI. Wynajem placu w Parku Miejskim w celu organizacji Weso?ego miasteczka – 700,-z? brutto ( do 7 dni)

VII. Op?aty za kursy, sekcje, ko?a zainteresowa?, imprezy ustalane s? poza niniejszym cennikiem.


VIII. Inne op?aty:
 1. wynajem krzes?a - 3,69z? brutto /za dob?/

 2. wynajem kompletu piwnego – 25,-z? brutto /za dob?/

- ?awa – 7,-z? brutto /za dob?/

      - stó? – 12,-z? brutto /za dob?/

 

IX. Zamieszczanie reklam wizualnych na terenach nale??cych do MOKSiR

 • 1m² planszy reklamowej na dowolnym pod?o?u wynosi - 0,50z? z podatkiem VAT za dzie? (siedziba MOKSIR)

 • ceny reklam eksponowanych w trakcie imprez programowych ustalane s? w drodze negocjacji

 • w przypadku reklam dotycz?cych mediów dopuszcza si? rozliczenie barterowe.

X. Zamieszczenie reklam i og?osze? w "Echo Che?mka"
(podane ceny zawieraj? podatek VAT)

1. Og?oszenia drobne ( do 10 s?ów) w ramce – 10,-z? ,
2. Og?oszenia drobne ( do 10 s?ów) w ramce – pogrubiona czcionka – 12,-z?,
3. Og?oszenia i reklamy modu?owe ( modu? 6 x 3,5 cm) na stronach od  3 do 14 – 60,-z? za jeden modu?
4. Og?oszenia i reklamy modu?owe ( 6 x 3,5 cm) na strona 2 – 100,- z? za jeden modu?
5. Og?oszenia i reklamy modu?owe ( 6 x 3,5 cm) na stronach 15 i 16 – 90,-z? 6. Insert A 4 – 450 z?  
7. Og?oszenia i reklamy w kilku wydaniach lub zamówionych na ca?y rok otrzymuj? zni?ki:
- 10% za zamieszczenie w trzech kolejnych wydaniach,
- 20% za zamieszczenie w 6 kolejnych wydaniach,
- 40% za zamieszczenie w 12 wydaniach


XI.Us?ugi prowadzone w Bibliotece Publicznej w Che?mku przy ul. Topolowej 8:

  1. Us?ugi kserograficzne – op?aty obowi?zuj? do 31.01.2017r. Od 01.02.2017r. MOKSIR nie prowadzi us?ugi.

a/ 1 strona A4 – 30gr

b/ 1 strona A3 – 50gr


  1. Op?aty zwi?zane z korzystaniem ze stanowisk internetowych w Bibliotece Publicznej w Che?mku. obowi?zuj? do 31.01.2017r. Od 01.02.2017r. MOKSIR nie prowadzi us?ugi.

a/ drukowanie 1 strony - tekst – 0,40z? brutto,

b/ drukowanie 1 strony - z elementami grafiki – 1,20z? brutto,

c/ drukowanie 1 strony - obrazy – 2,70z? brutto.


XII. Cennik zaj?? w Domu Ludowym w Che?mku przy ul.Chrobrego 77:
    1. JOGA, CARDIO, BPU, TRAMPOLINY,ZUMBA,PILATES

A/ jednorazowo – 15,-z? za zaj?cia,

B/ przy zakupie karnetu na ca?y miesi?c – 10,-z? za zaj?cia (op?ata za karnet uzale?niona od ilo?ci zaj?? w miesi?cu)

    1. WPRAWKI TANECZNE – 5z? jednorazowo od osoby.


XIII. CENNIK CENTRUM SPORTOWEGO MOKSIR W CHE?MKU NA 2015r.

 

CENNIK KORZYSTANIA Z LODOWISKA
1. Wst?p na lodowisko:
a) dzieci i m?odzie?y szkolnej do uko?czenia 19 roku ?ycia* - 3 z?/60 min.
b) doro?li - 5 z? / 60 min.
c) wynaj?cie p?yty lodowiska dla amatorskich grup** - 100 z?/60 min.
d) wynaj?cie p?yty lodowiska z o?wietleniem dla amatorskich grup** - 130z?/60min.
e) Uczniowie szkó? z terenu gminy z opiekunem - 1 z?/60 min.
2. Wypo?yczenie 1 pary ?y?ew - 5 z?/60 min.
3. Us?uga ostrzenia ?y?ew - 5 z?/1 para

* za okazaniem wa?nej legitymacji szkolnej;
** terminy indywidualnych wynajmów nale?y ustala? z obs?ug? lodowiska.


CENNIK KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZN? NAWIERZCHNI?
1. Trening 60 min. - 130 z?,
2. Trening 60 min. z o?wietleniem - 160 z?,

3. Sparing, mecz towarzyski (2x45 min.) - 460 z?,
4. Sparing, mecz towarzyski z o?wietleniem (2x45 min.) - 560 z?.

* Kluby sportowe z terenu gminy – zni?ka 50 %

CENNIK KORZYSTANIA Z SI?OWNI
Karnet normalny : 40 z?/miesi?c
Karnet ulgowy: 30 z?/miesi?c (m?odzie? do 19 roku ?ycia za okazaniem wa?nej legitymacji szkolnej)

Wej?cie jednorazowe: 8 z?.

CENNIK KORZYSTANIA Z KRYTEGO KORTU TENISOWEGO
Cena za godzin? gry od poniedzia?ku do niedzieli:

8.00-22.00 - 50 z?/h /sezon zimowy/

8.00-22.00 - 30 z?/h /sezon letni/

CENNIK KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH ODKRYTYCH

(Korty Tenisowe przy ul. Krakowskiej 22)
Cena za godzin? gry od poniedzia?ku do pi?tku:
8.00 - 14.00 - 16 z? /dla cz?onków ligi - 14 z?
14.00 - 20.00 - 18 z? /dla cz?onków ligi - 16 z?

Cena za godzin? w sobot? i niedziel?:
8.00 - 20.00 - 20 z? /cena gry w sobot?, niedziel? i ?wi?ta dotyczy równie? cz?onków ligi/


CENNIK KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH ODKRYTYCH

(Korty Tenisowe przy ul. Brzozowej 2)
Cena za godzin? gry od poniedzia?ku do pi?tku:
8.00 - 14.00 - 18 z? /dla cz?onków ligi - 16 z?
14.00 - 22.00 - 20 z? /dla cz?onków ligi - 18 z?
Cena za godzin? w sobot? i niedziel?:
8.00 - 22.00 - 22 z? /cena gry w sobot?, niedziel? i ?wi?ta dotyczy równie? cz?onków ligi/


CENNIK ZAJ??

- Szkó?ka pi?karska – 40 z?/miesi?c

- Szkó?ka tenisa ziemnego - 10 z?/1 h treningu

Wynajem obiektów na imprezy sportowe odbywa si? na odr?bnych zasadach.
Wszystkie ceny zawieraj? podatek VAT.

XIV.

Postanowienia ko?cowe:

 1. Zamieszczone ceny s? stawkami minimalnymi.

 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si? mo?liwo?? obni?enia lub podwy?szenia ceny.

 3. Niesklasyfikowane w cenniku us?ugi wyceniane s? poza cennikiem w oparciu o wska?niki i realia.

 4. Poza niniejszym cennikiem ustalane s? ceny biletów i „wpisowego” na poszczególne imprezy programowe.


 
Created by: Maciek | powered by Joomla