Nordic Walking

Miejski O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che?mku zaprasza do udzia?u w imprezach Nordic Walking

 Image

Nordic  Walking - to forma rekreacji polegaj?ca na marszach ze specjalnymi kijami. Wymy?lony zosta? w Finlandii w latach 20 XX wieku, jako ca?oroczny trening dla narciarzy biegowych. W naszej miejscowo?ci pierwsze zaj?cia i warsztaty popularyzuj?ce marsz rozpocz?? Miejski O?rodek Kultury Sportu i rekreacji w 2008 roku. Instruktor ds. sportu i rekreacji Agnieszka Ka?a uko?czy?a w Warszawie kurs instruktorski NW. Z wygospodarowanych ?rodków zosta?y zakupione kije i na ?cie?ki okolicznych lasów wyruszy?y pierwsze nieliczne grupy entuzjastów. Najd?u?ej zaj??o nam przekonanie mieszka?ców, ?e warto uczestniczy? w cyklicznych zaj?ciach. Cz?sto w stron? maszeruj?cych pada?y niewybredne komentarze przechodniów. Obecnie, zdziwienie widokiem kilkunastoosobowej grupy okazuj? jedynie przyjezdni. Nordic Walking w naszym wydaniu to po??czenie rekreacji, krajoznawstwa, turystyki. Sportow? rywalizacj? zast?pujemy wspólnym do?wiadczaniem pi?kna przyrody.


  
  


 
Created by: Maciek | powered by Joomla