Che?mek, 16.02.2018 r.   

Dyrektor
Miejskiego O?rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku
og?asza nabór na wolne stanowisko pracy:
Instruktor

>>czytaj wi?cej<<

Che?mek, 16.03.2017 r.  

Miejski O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku og?asza konkurs ofert na przyznanie wy??czno?ci obs?ugi gastronomicznej – catering  oraz  kompleksowej obs?ugi rozrywkowo – rekreacyjnej na imprezie „Dni Che?mka 2017”


Che?mek, 29.08.2016 r.  

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostaw? granulatu gumowego pierwotnego EPDM na boisko pi?karskie ze sztuczn? nawierzchni? do Centrum Sportowego przy ul. Krakowskiej 22 w Che?mku.

Informacja dodatkowa:
Miejski O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku w zwi?zku z przes?aniem przez oferenta pytaniem dotycz?cym doprecyzowania przedmiotu zamówienia pragnie przes?a? Pa?stwu poni?sz? informacj? dot. pkt III pkt 1 ust 1) zapytania ofertowego na zakup wraz
z dostaw? granulatu gumowego pierwotnego EPDM na boisko pi?karskie ze sztuczn? nawierzchni?  do Centrum Sportowego przy ul. Krakowskiej 22 w Che?mku, w którym powinno by?:
1) Nazwa przedmiotu zamówienia: Granulat gumowy EPDM pierwotny.

Miejski O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku informuje, ?e w wyniku dokonania przez Zamawiaj?cego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostaw? granulatu gumowego EPDM w celu wype?nienia trawy syntetycznej boiska pi?karskiego do Centrum Sportowego przy ul. Krakowskiej 22 w Che?mku posiadaj?cym atest  PZH powo?ana przez Zamawiaj?cego  Komisja wybra?a do realizacji firm? SIGMA SERVICE , EWA TURKIEWICZ, ul.Bajana 18/2, 54-129 Wroc?aw.

>>czytaj wi?cej<<

Che?mek, 29.03.2016 r.  

Miejski O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku og?asza konkurs ofert na przyznanie wy??czno?ci obs?ugi gastronomicznej – catering  oraz  kompleksowej obs?ugi rozrywkowo – rekreacyjnej na imprezie „Dni Che?mka 2016”


Che?mek, 29.07.2015 r.  

Miejski O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku og?asza konkurs ofert na przyznanie wy??czno?ci obs?ugi gastronomicznej – catering  oraz  kompleksowej obs?ugi rozrywkowo – rekreacyjnej na imprezie „XVIII Folklorystyczne Spotkania nad Przemsz?” w dniu 13 wrze?nia 2015 r.


Che?mek, 17.02.2015 r.  

Miejski O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku og?asza konkurs ofert na przyznanie wy??czno?ci obs?ugi gastronomicznej – catering  oraz  kompleksowej obs?ugi rozrywkowo – rekreacyjnej na imprezie „Dni Che?mka 2015”


Che?mek, 04.04.2014 r.  

Miejski O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku og?asza konkurs ofert na przyznanie wy??czno?ci obs?ugi gastronomicznej – catering  oraz  kompleksowej obs?ugi rozrywkowo – rekreacyjnej na imprezie „Dni Che?mka 2014”

>>czytaj wi?cej<<

 

Che?mek, 18.04.2012 r. 

Miejski O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku informuje, ?e mo?na sk?ada? oferty na organizacj? stoisk handlowych z wy??czeniem stoisk oferuj?cych piwo i gastronomi? podczas „Dni Che?mka 2012” organizowanych w dniach 2 i 3 czerwca 2012r. w Parku Rodzinnym oraz  3 czerwca 2012r. na Stadionie Sportowym w Che?mku przy ul.Krakowskiej 22.

>>czytaj wi?cej<<

Che?mek, 16.04.2012 r.

Miejski O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku zaprasza do sk?adania cenowej propozycji na organizacj? stoisk handlowych oferuj?cych piwo, gastronomi? i art. spo?ywcze podczas plenerowych imprez organizowanych z okazji ?wi?ta miasta pod nazw? „Dni Che?mka’ 2012”.

>>czytaj wi?cej<<

Che?mek, 27.01.2012 r.

Informacja o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na „Przebudow? Domu Ludowego w Bobrku”

>>czytaj wi?cej<<

Che?mek, 17.01.2012 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Przebudow? Domu Ludowego w Bobrku”

>>czytaj wi?cej<<

 

Che?mek, 15.12.2011 r.

Pro?ba o z?o?enie oferty na przewóz grup narciarskich

>>czytaj wi?cej<<

 

Che?mek, 21.10.2011 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W BOBRKU

 

-----UWAGA ZMIANA Z DNIEM 17.11.2011 r. PRZESUNI?CIE TERMINU SK?ADANIA OFERT-----

 - Odpowiedzi na pytania wykonawców

- Aktualny przedmiar robót

 

OG?OSZENIE O ZMIANIE TRE?CI OG?OSZENIA ORAZ SIWZ

Og?oszenie o zamówieniu  - roboty budowlane
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Formularz ofertowy
Proponowane wzory o?wiadcze?
Wzór wykazu robót
Projekt umowy
Dokumentacja techniczna:
- przedmiar
- rysunki
- specyfikacja techniczna

 


http://moksir.chelmek.pl/images/stories/moksir/biblioteki/ikony/kopia%20(2)%20kopia%20kopia%20ikona1.jpg OG?OSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ORGANIZACJ? STOISKA GASTRONOMICZNEGO W PARKU RODZINNYM W CHE?MKU  >>wi?cej<<

 


Image Konkurs na organizacj? i obs?ug? stoisk oferuj?cych piwo , art. spo?ywcze i gastronomi? w trakcie XIII Folklorystycznych Spotka? nad Przemsz?  w dniu 11 wrze?nia 2010r.  >>wi?cej<<

 


 

 PRZETARG NIEOGRANICZONY 21.07.2010 r.

ODNOWA SO?ECTWA BOBREK, ROZWÓJ BAZY KULTURALNO, SPORTOWO –
REKREACYJNEJ – DOSTAWA WYPOSA?ENIA DOMU LUDOWEGO W SPRZ?T
MULTIMEDIALNY ORAZ SPORTOWO-REKREACYJNY

- OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Odpowiedzi na pytania oferentów

- Odpowiedzi z dnia 28.07.2010 r. >>czytaj wi?cej<<

- Wyniki post?powania 25.08.2010 >>czytaj wi?cej <<

- Informacja o zawarciu umowy z dnia 01.09.2010 >>czytaj wi?cej<< 

PRZETARG NIEOGRANICZONY


ODNOWA SO?ECTWA BOBREK, ROZWÓJ BAZY KULTURALNO, SPORTOWO - REKREACYJNEJ

- OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- DOKUMENTACJA TECHNICZNA

- FORMULARZ OFERTOWY

 

Odpowiedzi na pytania oferentów

- Odpowiedzi z dnia 17.03.2010 r. >>czytaj wi?cej<<

- Sprostowanie do odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 17.03.2010 r. 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Odnow? so?ectwa Bobrek, rozwój bazy kulturalno, sportowo – rekreacyjnej”.

  Informacja o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na „Odnow? so?ectwa Bobrek, rozwój bazy kulturalno, sportowo – rekreacyjnej”

 
Created by: Maciek | powered by Joomla