PTTK Che?mek
Spis treści
PTTK Che?mek
Strona 2
Strona 3

 

Image

W dniu 2.12.2016 r.  odby?o si? zebranie sprawozdawczo-wyborcze Miejskiego Ko?a PTTK w Che?mku, nale??ce do oddzia?u PTTK Ziemi O?wi?cimskiej. Po zapoznaniu uczestników zebrania przez ust?puj?cy Zarz?d o swojej dzia?alno?ci i dyskusji, zebrani udzielili jednog?o?nie Zarz?dowi absolutorium. W nast?pnej cz??ci zebrania przyst?piono do wyboru nowych w?adz. W wyniku wyborów i ukonstytuowaniu si? nowego Zarz?du, w?adze Ko?a Miejskiego PTTK przedstawiaj? si? nast?puj?co: Marek Klisiak – Prezes Ko?a, Józef Korycik – V-ce Prezes, Adam Swoszowski – Sekretarz, Ró?a Piwowarczyk – Skarbnik, Franciszek Matyja – Cz?onek. W sk?ad Komisji Rewizyjnej weszli: Teresa Dadej – Przewodnicz?ca, Aleksandra Klimas – Sekretarz, Andrzej Palka - Cz?onek. W siedzibie O?rodka b?d? udzielane informacje i przyjmowane zapisy na wszystkie imprezy, organizowane przez Ko?o PTTK. Zach?camy do udzia?u w tych imprezach nie tylko cz?onków PTTK ale równie? wszystkich mieszka?ców miasta i gminy Che?mek. Informujemy, ?e na stronie internetowej MOKSiR b?d? zamieszczane wszystkie informacje, dotycz?ce naszego Ko?a PTTK.

KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYCH KO?A MIEJSKIEGO PTTK W CHE?MKU NA ROK 2018

 

L.p.

Data

Dzie?

Opis imprezy

Termin zapisów

1.

13.01.2018

sobota

Spotkanie noworoczne turystów i sympatyków turystyki

18.12.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

16.00 – 17.00

2.

28.01.2018

niedziela

Góry zim?

15.01.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

16.00 – 17.00

3.

10.02.2018

sobota

Kulig w Beskidach

29.01.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

16.00 – 17.00

4.

11.03.2018

niedziela

XXXIV Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasn? Gór?

19.02.18 pon.

godz. 9.00 11.00

15.00- 16.00

5.

22.04.2018

niedziela

Dolinki Podkrakowskie

09.04.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

6.

18 - 20. 05.2018

pi?tek - niedziela

Warszawa

16.04.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

Zadatek – 150 z?.

7.

27.05.2018

niedziela

Pszczyna – wycieczka rekreacyjna

14.05.18. – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

8.

03.06.2018

niedziela

Pilsko

21.05.18. – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

9.

16.06.2018

sobota

Tatry Wysokie – Jagni?cy Szczyt

04.06.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

10.

17.06.2018

niedziela

Szczyrk – wycieczka rekreacyjna

11.0618 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

11.

28.06. - 04.07.2018

czwartek - ?roda

Województwo podkarpackie - Bieszczady

12.02.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

Zadatek 200 z?

12.

14.07.2018

sobota

Tatry Zachodnie - c.d. Orlej Perci

02.07.18. – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

13.

22.07.2018

niedziela

Zakopane – wycieczka rekreacyjna

09.07.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

14.

04.08.2018

sobota

Góry Opawskie – Biskupia Kopa

23.07.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

15.

12.08.2018

niedziela

Wis?a – wycieczka rekreacyjna

30.07.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

16.

24-25.08.2018

pi?tek -

sobota

Tatry Wysokie – Dolina Siedmiu Stawów Spiskich – Czerwona ?awka

13.08.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

17.

09.09.2018

niedziela

Rabka – wycieczka rekreacyjna

27.08.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

18.

15.09.2018

sobota

S?owacki Raj

03.09.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

19.

21 - 23. 09.2018

pi?tek - niedziela

Szlakiem powstania pa?stwa polskiego (Pozna?, Gniezno)

20.08.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

20.

13 – 14.

10.2018

sobota - niedziela

Zako?czenie sezonu turystycznego w górach – Bukowina Tatrza?ska

17.09.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

21.

27.10.2018

sobota

Zamek Ksi??

15.10.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

22.

18.11.2018

niedziela

Kraków

05.11.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

23.

08.12.2018

sobota

?ód?

26.11.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

 

UWAGI:

 1. Szczegó?owe programy wycieczek b?d? dost?pne w siedzibie MOKSiR oraz na stronie internetowej www.moksir.chelmek.pl w zak?adce PTTK, na dwa tygodnie przed planowan? dat? wyjazdu.

 2. Zapisy i wp?aty b?d? przyjmowane przez cz?onków Zarz?du Ko?a w siedzibie Domu Rencisty ul. Topolowa 6 w Che?mku w terminach okre?lonych w Kalendarzu Imprez.

 3. Pierwsze?stwo zapisów na wszystkie wycieczki maj? cz?onkowie PTTK.

 4. Z dniem 19.02.2018 r. w ka?dy poniedzia?ek w godzinach 15.00-16.00 b?dzie pe?niony dy?ur przez cz?onków Zarz?du w siedzibie Domu Rencisty ul. Topolowa 6 w Che?mku.
 5. Op?aty za wycieczk? mo?na równie? dokonywa? przelewem na nasze konto w Banku PEKAO S.A nr: 61 1240 4155 1111 0010 7183 5331 najpó?niej tydzie? przed dat? wyjazdu.

 6. Informacji na temat wycieczek mo?na uzyska? pod nr 603 335 176.

INFORMACJA

Osoby wst?puj?ce do PTTK w roku 2018 powinny:
 1. Wype?ni? w 2 egz. deklaracj? cz?onka PTTK 
 2. Do??czy? 2 zdj?cia, jedno zdj?cie do legitymacji, drugie nale?y przyklei? na formularzu deklaracji przeznaczonym do Centralnej Kartoteki Cz?onków PTTK.
 3. Op?aci? wpisowe w wysoko?ci:
- normalne – 15,-z?,
- ulgowe – 8,-z?,
- dzieci i m?odzie? - 6, -z?.

Sk?adki na 2018 r. wynosz?:
 1. 55,00 z? dla osób op?acaj?cych sk?adk? normaln? za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
 2. 30,00 z? dla osób op?acaj?cych sk?adk? ulgow? za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
 3. 25,00 z? dla osób op?acaj?cych sk?adk? ulgow?  m?odzie?ow? za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
 4. 15,00 z? dla osób op?acaj?cych sk?adk? ulgow? m?odzie?ow? za okres od 1 wrze?nia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 
Uprawnieni do op?acania cz?onkowskiej sk?adki ulgowej s?:
 1. rodzice  lub  opiekunowie  prawni  osób  ma?oletnich op?acaj?cy  sk?adk?  za  co  najmniej  dwie  osoby ma?oletnie (sk?adka rodzinna),
 2. emeryci, renci?ci i osoby z orzeczon? niepe?nosprawno?ci?,
 3. kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadaj?ce status weteranów,
 4. bezrobotni,
 5. osoby pobieraj?ce ?wiadczenia przedemerytalne.

Uprawnieni do op?acania cz?onkowskiej sk?adki ulgowej m?odzie?owej s?:
 1. opiekunowie szkolnych kó? PTTK,
 2. osoby ma?oletnie do uko?czenia 16 roku ?ycia,
 3. m?odzie? szkolna i m?odzie? akademicka studiuj?ca – do uko?czenia 26 roku ?ycia.
 
Informacja 
 
W dniu 15 marca o godz. 17.00 w siedzibie MOKSiR w Che?mku Pl. Kili?skiego 3 odb?dzie si? kolejne spotkanie z cyklu "Podró?e marze?" - Islandia. Wpisowe 5 z?.  
 
 
XXXIV PIELGRZYMKA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH NA JASN? GÓR?
PROGRAM PIELGRZYMKI
11 marca 2018 r. (niedziela)
 
 1. Wyjazd uczestników pielgrzymki autokarem spod MOKSiR w Che?mku, Pl. Kili?skiego 3 o godz. 6.30, a z O?wi?cimia z przystanku autobusowego naprzeciwko sklepu „LIDL” o godz. 6.00.
 2. Przejazd do Cz?stochowy.
 3. Udzia? w XXXIV Pielgrzymce Przewodników Turystycznych wg w?asnego uznania.
 4. Program Pielgrzymki:
 5. - godz. 8.00 - msza ?w. W Bazylice,
  - godz. 9.10 - przej?cie do Auli o. A. Kordeckiego,
  - godz. 9.30 - powitanie zebranych,
                      - s?owo zaproszonych go?ci,
                      - s?owo Ojców Paulinów,
  - godz. 9.45 - prelekcje:
                      - „Tutaj zawsze byli?my wolni” – Jan Pawe? II – miejsce Jasnej Góry w drodze do wolno?ci,
                      - „Sanktuaria Zg??bia D?browskiego”,
  - godz. 11.30 -  podsumowanie XXXIV Pielgrzymki Przewodnickiej,
  - godz. 12.00 - Anio? Pa?ski, zako?czenie Pielgrzymki
 6. Przejazd do Mstowa – odwiedziny sanktuarium M.B. Mstowskiej Mi?osierdzia w zabytkowym, ?redniowiecznym zespole klasztornym Kanoników Regularnych.6. Powrót do Che?mka ok. godz. 18.00.
 7. Pilotem i kierownikiem Pielgrzymki jest kol. Franek Matyja, tel. 603 335 176

Zapisy na Pielgrzymk? przyjmuje kol. Ró?a Piwowarczyk, tel. 505 131 766 w siedzibie Domu Rencisty w Che?mku przy ul. Topolowej 6.

Koszt wyjazdu: cz?onkowie PTTK – 35 z?,
                                       pozostali – 40 z?.
 
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
BIESZCZADY
28.06. – 04.07.2018 r. (czwartek – ?roda)
Program wycieczki do pobrania >>tutaj<<
 
Fotorelacja z wyjazdów w 2018 r.
 
Fotorelacja z wyjazdów w 2017 r.
ImageDolina B?dkowska
ImageUkraina – ?ó?kiew, Lwów i okolice
ImageKulig Kacwin
ImageZakopane - Góry zim?
 
Fotorelacja z wyjazdów w 2016 r.
Image B?dzin i Chorzów
Image Kraków - Nowa Huta
ImageGorce - Zako?czenie Sezonu Turystycznego
ImageZapora, Uzdrowisko i Ogrody Kapias
ImageZamki Orawskie i Jaskinia Wolno?ci
ImageWis?a
ImageWojewództwo pomorskie
ImagePszczyna i Ogrody Kapias
ImagePieskowa Ska?a, Ojców
ImageUstro? - Równica
ImageDolina Chocho?owska
ImageKulig
 
Fotorelacja z wyjazdów w 2015 r.
ImageKraków
ImageZako?czenie sezonu - Bieszczady
ImageSzlakiem Orlich Gniazd - Olsztyn, Bobolice, Mirów, Ogrodzieniec, Rabsztyn
ImagePiknik Organizacji Pozarz?dowych - 19.09.2015 r."Jesie? O?wi?cimska 2015"
ImageTarnów-Ci??kowice
ImageKrynica
ImageZiemie Zachodnie oraz Berlin
ImageSzczyrk - Brenna
Image?a?cut-Rzeszów
ImageDolinki Podkrakowskie
ImageBiesiada Noworoczna
 
Fotorelacja z wyjazdów w 2014 r.
ImageKraków
ImageHala Krupowa
ImageDolina Pi?ciu Stawów
ImageWARSZAWA
ImageBabia Góra - wschód s?o?ca
ImageTATRY - Kasprowy– Dolina G?sienicowa
ImageDOLNY ?L?SK ?NIE?KA
ImagePIENINY - SP?YW DUNAJCEM - SZCZAWNICA
Image??CKO
ImageSKRZYCZNE
ImageDOLINKI PODKRAKOWSKIE
ImageXXX PIELGRZYMKA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH NA JASN? GÓR? W CZ?STOCHOWIE

 

Fotorelacja z wyjazdów w 2013 r.

ImageBochnia - Wieliczka

ImageKraków-Podgórze

ImageZakopane - zako?czenie sezonu

ImageZiemia K?odzka i Góry Sto?owe

ImageLeskowiec

ImageKrywa?

ImageBeskid ?ywiecki - Pilsko

ImageBeskid ?l?ski - Sto?ek

ImageLubelszczyzna, Zamojszczyzna i Lwów

ImageWielka Racza

ImageTurbacz

ImageKrawców Wierch

ImageOkolice Krakowa

ImageTatry G?sia Szyja

ImageDolinki Podkrakowskie

ImageBeskid ?l?ski - B?atnia

 

Fotorelacja z wyjazdów w 2012 r.

ImageKraków >>fotogaleria<<

ImageZako?czenie sezonu w górach >>fotogaleria<<

ImageWroc?aw >>fotogaleria<<

ImageWyprawa na Rysy >>fotorelacja<<

ImageWarmia i Mazury >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageOpole - Góra ?w. Anny >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageDolinki Podkrakowskie >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageNiedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageGliwice - Tychy >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageUroki zimy w górach  >>fotorelacja z wycieczki<<

 

Fotorelacje z wyjazdów w 2011 r.:

ImageZakopane - zako?czenie sezonu

ImageBarania Góra >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageKrynica i Kamianna >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageTrójmiasto i Malbork >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageZakopane >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageWalentynkowym szlakiem  >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageUroki zimy w górach  >>fotorelacja z wycieczki<<

 

 

Archiwum wyjazdów  na  nast?pnej stronie 
Created by: Maciek | powered by Joomla