MOKSiR   

Miejski O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji powsta? w roku 1996 na bazie Miejskiej Biblioteki            Publicznej i O?rodka Kultury. Od tego czasu podj??o dzia?alno?? sportow? i rekreacyjn?.

 

Image 


W 1999 r. oddano do u?ytku, wyremontowany ze ?rodków w?asnych Gminy, budynek Centrum Kultury. Obiekt stworzy? dogodne warunki do prowadzenia dzia?alno?ci artystycznej, sportowej i rekreacyjnej. W chwili obecnej w ramach o?rodka MOKSiR dzia?aj? równie?: „Dom Ludowy”, biblioteki w Chelmku, Gorzowie i Bobrku, a tak?e korty tenisowe, stadion sportowy oraz Park Miejski z muszl? koncertow?. MOKSiR funkcjonuje dzi?ki bardzo dobrze przygotowanej kadrze specjalistów: bibliotekarzy, animatorów muzyki, plastyki, pracowników administracyjnych, a tak?e trenerów, s?dziów sportowych, dziennikarzy. Prowadzone s? sta?e zajecia: kursy ta?ca, aerobik, szachy, warsztaty plastyczne, szkó?ka tenisa, orkiestra d?ta. Ponadto MOKSiR wspó?pracuje ze szkolami, parafiami, OSP, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, instytucjami. Dzi?ki dzia?alno?ci o?rodka piel?gnowane s? ludowe zwyczaje, dzia?aj? zespo?y: ?piewacze „MALWY” z Gorzowa, „BOBROWIANKI” z Bobrka oraz „CHE?MKOWIANKI” z Che?mka. Ich wystepy podziwia? mo?na na wielu uroczysto?ciach gminnych, m.in.: do?ynkach, festynach, sobótkach, uroczysto?ciach szkolnych. Zespoly te zdoby?y wiele nagród na festiwalach i przegl?dach sztuki ludowej. Dzi?ki nim zainaugurowane zosta?y coroczne wrze?niowe „Folklorystyczne Spotkania nad Przemsz?”. MOKSiR organizuje równie? coroczne, tradycyjne ?wi?to naszej Gminy „Dni Chelmka”. Podczas tych uroczysto?ci odbywaj? si? koncerty muzyki rozrywkowej, klasycznej oraz wyst?py wokalne. Wspólnie z o?rodkiem MOKSiR dzia?a Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury. Dzieki tej wspó?pracy organizowane s? liczne wystawy i przegl?dy plastyczne, a w ostatnim czasie zosta? reaktywowany III Ogólnopolski Plener Rze?by Monumentalnej w Drewnie. Poza tym organizowany jest coroczny „Wiosenny Przegl?d Sztuki Nieprofesjonalnej” – najwi?ksza prezentacja sztuki plastycznej w Powiecie O?wi?cimskim i Chrzanowskim. Przy MOKSiR dzia?a tak?e galeria „Epicentrum”. W 2002 r. swoje 60-lecie powstania obchodzi? Klub Sportowy „Che?mek”. Jest to najstarsze stowarzyszenie sportowe na terenie naszej Gminy. Obecnie dzia?aj? tak?e: Ludowy Klub Sportowy z Bobrka, Ludowy Klub Sportowy Gorzów, Parafialno-Szkolny Klub Sportowy w Bobrku, Uczniowski Klub Sportowy „Grunwald” w Chelmku. Od wielu lat organizuje sie w Che?mku: „Bieg Szewców”, „Bieg Poszukiwaczy Wiosny”, „Bieg Niepodleg?o?ci”, „Bieg Uliczny – Dni Che?mka” oraz imprezy szachowe: „Mistrzostwa Che?mka”, „Szachowa Majówka” czy „Letnia Szko?a Szachowa. Warto podkre?li?, ?e w naszej Gminie odbywa sie ponad 100 imprez artystycznych, sportowych i rekreacyjnych rocznie.

 
Created by: Maciek | powered by Joomla