Dom Pami?ci Baty

Image 

Dom Pami?ci Baty w Che?mku zosta? oddany do u?ytku w czerwcu 2006 roku.Powsta? dzi?ki staraniom lokalnego samorz?du oraz finansowemu wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i bud?etu pa?stwa. Mieszcz? si? w nim sale muzealne po?wi?cone rodzinie Bata, historii przemys?u obuwniczego oraz przesz?o?ci Ziemi Che?meckiej. Funkcjonuje równie? nowoczesna remiza stra?y po?arnej i sala spotka?. Honorowymi gospodarzami „Domu” s? cz?onkowie Stowarzyszenia „Klubu Idei Tomasza Baty”. W pa?dzierniku 2007 roku
Tomasz J. Bata, podczas historycznej wizyty w Che?mku, dokona? otwarcia obiektu symbolu pami?ci i wdzi?czno?ci mieszka?ców.

Dom Pami?ci Baty, 32-660 Che?mek ul. Staicha 3, tel. 33 8461296
>>wirtualny spacer<<


Ekspozycje mo?na zwiedza? po uprzednim uzgodnieniu wizyty od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 8.00 do 19.00, w soboty i niedziele, tel. 33 846 12 96 e-mail: moksir@chelmek.pl

W dniu 25 czerwca 2008 r. odby?o si? otwarcie nowej ekspozycji w Domu Pami?ci Baty.
Spotkaniu towarzyszy?y:
- promocja folderu i p?yty DVD pt.„Dom Pami?ci Baty miejscem zachowania obuwniczych tradycji i historii Ziemi Che?meckiej.
- prezentacja pracy „Losy Batowców na tle historii Che?mka w latach 1931 – 1947” autorstwa uczniów Powiatowego Zespo?u nr 8 Szkó? Zawodowych i Ogólnokszta?c?cych w Che?mku, wyró?nionej  w XII edycji ogólnopolskiego konkursu „Historii Bliskiej”.

 Image

Staraniem che?meckiego Miejskiego O?rodka Kultury, Sportu i Rekreacji, zosta? wydany folder ukazuj?cy dzia?alno?? i zbiory Domu Pami?ci Baty w Che?mku. Wydawnictwu towarzyszy p?yta DVD zawieraj?ca wybór opracowa?, szkiców, esejów zwi?zanych z przemys?em obuwniczym i histori? gminy, kolekcj? ponad o?miuset archiwalnych zdj?? oraz etiud? filmow? o wspó?czesnym Che?mku i okolicach.
Redakcji dokona? zespó? w sk?adzie: Waldemar Rudyk, Dominik Swoszowski, Pawe? Waligóra. Teksty na j?zyk angielski prze?o?y?a S?awomira Downarowicz a opracowania graficznego i sk?adu dokona? znany bielski artysta Piotr Wis?a. Niezb?dnych wskazówek i konsultacji udzielili cz?onkowie Stowarzyszenia Klubu Idei Baty. Donatorami byli Sonja i Tomasz J. Bata oraz Fundacja Tomasza Baty w Zlinie.

Zobacz tak?e reporta? w portalu internetowym Prze?om Online >>czytaj wi?cej<< 

Dokumenty ?ród?owe, opracowania, archiwalne fotografie oraz obiekty materialne eksponujemy dzi?ki uprzejmo?ci wielu instytucji, autorów oraz mi?o?ników lokalnej historii.
Nieocenionej pomocy udzielili nam:
- Sonja i Tomasz J. Bata
- Fundacja Tomasza Baty w Zlinie
- Powiatowy Zespó? nr 8 Szkó? Zawodowych i Ogólnokszta?c?cych w Che?mku
- Stowarzyszenie „Klub Idei Tomasza Baty”
- Klub Mi?o?ników Ziemi Che?meckiej
- Halina Hebda, Maria Klimas, Anna Syska, Danuta Kr??lewicz, Halina Ptasi?ska, Agnieszka B?k, Dorota Pietrzyk, Urszula i Piotr Cebratowie, Jan Pola?s, Micha? Kaczmarczyk, Roman Witkowski, Jerzy Cholewa, Miros?aw G?siewski, Ludwik Pactwa, Piotr Tarczy?ski, Eugeniusz Kowalik, Euzebiusz Krupa, Rafa? Matyja, Józef Pawlik, Marian Kasica
 
W naszych zbiorach elektronicznych znajduje si? ponad tysi?c archiwalnych fotografii i dokumentów, które posiadamy dzi?ki uprzejmo?ci Pa?stwa Sysków, Boroniów, Opitków, Jewaków, Balonów, M?telskich, Nowaków, Czerwów, Cholewów, Pola?skich, Ptasi?skich, Witkowskich, Sawków, Zamarlików, ?awczysów, Nizio?ków, Kowalików, Mayerbergów, Czudo, Bielów, Pawlików, Hebdów, Bernacików, Konecznych, Pactwów.
Cenny zbiór przekazali nam druhowie z OSP w Che?mku, Bobrku i Gorzowa.
 

Fotogaleria:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
Created by: Maciek | powered by Joomla