Wolne stanowisko pracy
Image Nabór na wolne stanowisko pracy
 http://moksir.chelmek.pl/images/stories/moksir/aktualnosci/2018/fot.jpg

Dyrektor Miejskiego O?rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku
og?asza nabór na wolne stanowisko pracy:
Instruktor
MOKSiR w Che?mku informuje, ?e komisja rekrutacyjna w dniu 28 lutego rozpatrzy?a
8 z?o?onych w terminie ofert.
5 ofert nie spe?nia?o formalnych wymogów, do kolejnego etapu rekrutacji zosta?y zaproszone 3 osoby. Protokó? z posiedzenia komisji do wgl?du w sekretariacie MOKSiR.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO O?RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W CHE?MKU
OG?ASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :

INSTRUKTOR

nazwa stanowiska pracy

Wymagania niezb?dne:

1) Uko?czone studia wy?sze o profilu artystycznym, pedagogicznym lub humanistycznym.
2) Posiadanie pe?ni zdolno?ci do czynno?ci prawnych oraz korzystanie z pe?ni praw publicznych:
– brak skazania prawomocnym wyrokiem s?du za przest?pstwo umy?lne,
– brak przeciw skaza? zdrowotnych do zajmowania okre?lonego stanowiska,
– dyspozycyjno?? (praca w godzinach popo?udniowych, praca w weekendy)

Wymagania dodatkowe:

 • umiej?tno?? dobrej organizacji pracy,

 • umiej?tno?? wspó?pracy,

 • ogólna wiedza o dzia?alno?ci MOKSiR w Che?mku (strona internetowa www.moksir.chelmek.pl, fb MOKSiR Che?mek, publikacje).,

 • samodzielno?? i inicjatywa,

 • obowi?zkowo??, sumienno?? i systematyczno??,

 • wysoka kultura osobista,

 • znajomo?? j?zyka angielskiego.


Zakres wykonywanych zada? na stanowisku: 1. Organizowanie ró?norodnych form pracy kulturalno – o?wiatowej adresowanej do lokalnej spo?eczno?ci ( organizowanie i prowadzenie kó? zainteresowa?, zaj?? ?wietlicowych, wystaw, prelekcji, wyst?pów artystycznych itp.)

 2. Prowadzenie promocji organizowanych imprez kulturalno – o?wiatowych
  i artystycznych.

 3. Dbanie o wystrój plastyczny placówek nale??cych do MOKSiR, aran?acje plastyczne imprez prowadzonych przez MOKSiR.

 4. Pozyskiwanie informacji dotycz?cych dziedzin kultury, sportu
  i rekreacji dla Informatora Gminnego, wspó?praca z mediami o?rodka i gminy.

 5. Przygotowanie projektów o dofinansowanie ze ?rodków pomocowych.

 6. Przygotowanie plakatów, zaprosze?, informacji i sprawozda? zwi?zanych
  z dzia?alno?ci? kulturaln? instytucji.

 7. Sporz?dzanie czasowych harmonogramów pracy pracowników dzia?u.

 8. Aran?acje plastyczne imprez prowadzonych przez MOKSiR.

 9. Wspó?praca przy opracowywaniu planów dzia?alno?ci merytorycznej – miesi?cznych i rocznych.Wymagane dokumenty:

1) ?yciorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) dokument po?wiadczaj?cy wykszta?cenie /dyplom lub za?wiadczenie o stanie odbytych studiów;

4) kwestionariusz osobowy; >>pobierz<<

5) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej?tno?ciach.

6) O?wiadczenia nast?puj?cych tre?ci:

O?wiadczam, ?e posiadam pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, korzystam z pe?ni praw publicznych i nie zosta?am skazana/y prawomocnym wyrokiem s?du za umy?lne przest?pstwo ?cigane z oskar?enia publicznego lub umy?lne przest?pstwo skarbowe.”

Wyra?am zgod? na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1977 roku. Dz. Ustaw nr 133 poz. 883).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale?y sk?ada? w terminie do dnia 28 lutego 2018 do godz. 12.00. z dopiskiem na kopercie : „ NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA" osobi?cie w sekretariacie MOKSiR lub poczt? na adres – Miejski O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku, pl. Kili?skiego 3, 32 – 660 Che?mek.

Aplikacje, które wp?yn? do MOKSiR po terminie nie b?d? rozpatrywane. Wysy?ane poczt? - decyduje data wp?ywu a nie data stempla pocztowego.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Created by: Maciek | powered by Joomla