Wysocki i Kazimierz pe?en sztuki  wieczorny wypad do Krakowa  Email
Image„Wysocki i Kazimierz pe?en sztuki” – wieczorny wypad do Krakowa

 Przyk?adowy obraz

 Miejski O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che?mku
zaprasza do udzia?u w  84 wyje?dzie studyjnym z cyklu "Szlakami dziedzictwa kulturowego ?l?ska, Zag??bia
i Ma?opolski".
23 lutego, godz. 16.00, wyjazd spod siedziby MOKSiR


„Wysocki i Kazimierz pe?en sztuki” – wieczorny
wypad do Krakowa

Miejski O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che?mku zaprasza do udzia?u
w 84 wyje?dzie studyjnym z cyklu "Szlakami dziedzictwa kulturowego ?l?ska,
Zag??bia i Ma?opolski".
Udamy si? wraz w Pa?stwem na krakowski Kazimierz. Po niezwyk?ych miejscach
i zak?tkach dawnej ?ydowskiej dzielnicy b?dzie nas oprowadza? Jan Trupek – historyk, krytyk sztuki, kurator wystaw, autor tekstów o sztuce wspó?czesnej oraz o dizajnie. Nasz przewodnik jest równie? cenionym bohemist? i wytrawnym znawc? krakowskiego ?ycia kulturalnego. Spacer zako?czymy udzia?em w spektaklu teatralnym pt. „Wysocki. Powrót do ZSRR” w teatrze „Nowym”. Za?o?ona przez Piotra Siekluckiego teatr jest wyj?tkow? i niezale?n? scen? prywatn?. To miejsce przyci?ga jak magnes a wystawiane sztuki cz?sto budz? ?yw? reakcj? widzów.
Wyjazd planujemy w pi?tek 23 lutego 2018 roku o godz. 16.00 spod siedziby MOKSiR w Che?mku pl. Kili?skiego 3 (obok dworca PKP) powrót ok. 23. Koszt wyjazdu 60 z? (transport, bilety, ubezpieczenie, przewodnik). Wp?aty mo?na dokonywa? na konto nr 50 8110 1023 2006 0317 6590 0001 w ABS Banku Spó?dzielczym w Andrychowie z dopiskiem Wysocki. Zapisy, informacje: moksir@chelmek.pl tel. 601661771. O udziale w wyje?dzie decyduje kolejno?? zg?osze? i wp?at.
Przydatne strony:

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Created by: Maciek | powered by Joomla