Liderzy  Email
Image "Liderzy" roku 2017!

 Przyk?adowy obraz Urszula Bialik, Karolina Gorczy?ska i Pawe? Waligóra znale?li si? w gronie wyró?nionych tytu?em „Lidera”. Zaszczytne miano nadawane jest osobom szczególnie zas?u?onym dla rozwoju Gminy Che?mek. Urszula, Karolina i Pawe? zwi?zani s? z zespo?em Miejskiego O?rodka Kultury Sportu i Rekreacji w Che?mku.

Ich spo?eczne zaanga?owanie i twórcza postawa daleko wybiegaj? poza codzienne pracownicze obowi?zki. Urszula Bialik jest bibliotekark? skutecznie zamieniaj?c? tradycyjn? bibliotek? – wypo?yczalni? ksi??ek w przestrze? spo?ecznego dialogu, spotka? i wymiany my?li. Dzi?ki jej sprawczym dzia?aniom o?rodek kultury i mieszka?cy gminy byli beneficjentami kilkunastu projektów artystycznych, czytelniczych, literackich i popularno naukowych finansowanych z ?rodków zewn?trznych. Jest osobom powszechnie znan? i szanowan? w lokalnym ?rodowisku i ogólnopolskich kr?gach animatorów kultury. Karolina Gorczy?ska jest w naszym zespole zaledwie od kilku lat a jej dokonaniami zawodowymi mo?na by obdzieli? kilku weteranów pracy. Absolwentka Wydzia?u Ceramiki i Szk?a wroc?awskiej Akademii Sztuk Pi?knych ??czy w?asn? twórczo?? z ide? upowszechniania plastyki w?ród szerokich rzesz odbiorców. Prowadzone przez Karolin? autorskie warsztaty ceramiczne czy zaj?cia plastyczne bij? rekordy frekwencji. Perfekcyjnie ??czy w?a?ciw? arty?cie wra?liwo?? z umiej?tno?ci? skutecznego i pragmatycznego dzia?ania. Pawe? Waligóra, to osoba powszechnie znana, szanowana i s?usznie obdarzana spo?ecznym zaufaniem. Z pe?na odpowiedzialno?ci? mo?na stwierdzi?, ze nikt tak skrupulatnie nie zapisa? i uwieczni? w fotograficznych kadrach ?ycia naszej gminy. Setki tysi?cy zdj?? ukazuj?cych donios?e jak i codzienne wydarzenia – otwarcia, premiery, spektakle, koncerty, akademie, krajobrazy, miejsca, osoby…. jednym s?owem fotograficzna encyklopedia Che?mka i okolic. Oczywi?cie to tylko jedna z aktywno?ci Paw?a, cho? wyj?tkowo mu bliska. Jest ?wietnym animatorem, dzia?aczem spo?ecznym i skutecznym aktywist?. Dzi?ki jego profesjonalnej wiedzy oraz pracowito?ci mi?o?nicy kina mog? uczestniczy?
w cyfrowych projekcjach, zachwycaj?c si? najnowszymi filmami. Na oddzielny tytu? zas?u?onego dla miasta Pawe? zapracowa? jako wieloletni redaktor „Echa Che?mka”.
Serdecznie gratulujemy wspania?ych wyró?nie? i jeste?my z Pa?stwa dumni. Nagrodzenie trójki osób zwi?zanych z MOKSiR jest równie? dostrze?eniem dorobku naszego o?rodka.
Podnios?a uroczysto?? wr?czenia laurów, u?wietniona koncertem Jacka Wójcickiego odby?a si? 18 stycznia 2018 w Sali kinowo – widowiskowej Miejskiego O?rodka Kultury Sportu i Rekreacji w Che?mku.

Przyk?adowy obraz  Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Created by: Maciek | powered by Joomla