Zapis/Emocje  Email

ImageZAPIS / EMOCJE - wystawa Barbary Wroniszewskiej, Grzegorza Skawi?skiego


 Przyk?adowy obraz

 Miejski O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che?mku
zaprasza na wernisa? wystawy
Barbary Wroniszewskiej, Grzegorza Skawi?skiego
"Zapis / Emocje"
9 lutego 2018r, (pi?tek) godz. 18.00 Galeria Epicentrum

wst?p wolny!

>>foto<<

BARBARA WRONISZEWSKA

Urodzona w 1956 r.w Wielkopolsce.Studiowa?a telekomutacj?. By?a adiunktem PKP, telefonistk?, przedsi?biorc? prywatnym. Przez kilka lat pe?ni?a funkcj? prezesa kulturotwórczego Stowarzyszenia FOKUS.

Bra?a udzia? w dwóch programach TVP " Rower B?a?eja " i 'Teatr jak ?ycie ".

Pracowa?a nad scenografi? do ameryka?skiego filmu "Muzyka.wojna i mi?o??" w zakresie malarstwa. Jest autork? scenariusza "Bia?e Wied?my". By?a redaktorem naczelnym lokalnego pisma.Przez kilka lat prowadzi?a autorsk? pracownie malarstwa artystycznego. Wspó?pracowa?a w zakresie projektów artystycznych z mi?dzynarodowym przedsi?biorstwem NORDAN. Ma za sob? wiele wystaw indywidualnych  i zbiorowych.Aktualna to ZAPIS realizowana w Galerii CENTRUM  NCK w Krakowie.

Jej prace znajduj? si? w zbiorach pa?stwowych i prywatnych w Polsce i za granic?. Od 2016 r.zrzeszona w zwi?zku Polskich Artystów Plastyków. Mieszka i tworzy w Krakowie.Obecnie pracuje nad wystaw?, która b?dzie prezentowana w Zaandam w Holandii w marcu 2018 r..

  Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz

 

GRZEGORZ SKAWI?SKI

Urodzony w 1968 r. W 1995 uko?czy? Akademi? Sztuk Pi?knych w Krakowie na Wydziale 

Malarstwa. Dyplom w pracowni Prof. Jerzego Nowosielskiego. Pracuje jako artysta plastyk

scenograf i kostiumolog. Ma za sob? wiele wystaw zbiorowych i indywidualnych.Ostatni? wystaw? indywidualn?, cyklu obrazów  eMOCje,zaprezentowa? w styczniu 2018 r. w Galerii CENTRUM NCK w Krakowie.

Jego prace znajduj? si? w zbiorach kolekcjonerów w Polsce i za granic?. Jest zrzeszony w Zwi?zku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszeniu Filmowców Polskich.W?ród projektów filmowych realizowanych w Polsce, USA,Ameryce Po?udniowej,Afryce znajduj? si? filmy znane w wielu krajach, np."Ob?awa" czy "Katy?"w re?yserii zdobywce Oskara Andrzeja Wajdy.Jest autorem kostiumów i scenografii zrealizowanych dla wielu teatrów dramatycznych i teatrów ta?ca w Polsce. Przygotowa? scenografi? do kilkudziesi?ciu spektakli Teatru Telewizji.

Meszka i tworzy w Krakowie.Aktualnie pracuje nad wystaw?, która b?dzie prezentowana w Zaandam w Holandii w marcu 2018 r.

 Przyk?adowy obraz Przyk?adowy obraz  Przyk?adowy obraz

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Created by: Maciek | powered by Joomla